Wijzigingsbesluit Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, enz.

Geldend van 01-09-2011 t/m heden

Besluit van 20 september 2010, houdende vaststelling van een aantal wijzigingen van het Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement, het Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995, het Scheepvaartreglement Westerschelde 1990, het Scheepvaartreglement voor het Kanaal van Gent naar Terneuzen, het Scheepvaartreglement territoriale zee, het Besluit verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen scheepvaartverkeer, het Besluit administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, het Besluit houdende het van toepassing verklaren van de Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972, het Scheepvaartreglement Eemsmonding en het Besluit statistische gegevens scheepvaartverkeer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 28 mei 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/581 sector SCH, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de Richtlijn van het Europees parlement en de raad van 12 december 2006 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen en tot intrekking van Richtlijn 82/714/EEG van de Raad (2006/87/EG), en op de artikelen 4, eerste lid, derde en vierde lid, 9, 18, eerste lid, 20 en 31, elfde lid, van de Scheepvaartverkeerswet;

De Raad van State gehoord (advies van 8 juli 2010, nr. W09.10.0201/IV);

Gezien het nader rapport van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 7 september 2010, nr. CEND/HDJZ-2010/1125 sector SCH, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel IX

[Red: Wijzigt het Besluit toepassingverklaring Internationale Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee, 1972.]

Artikel X

[Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]

Dit onderdeel is (nog) niet in werking getreden; zie het overzicht van wijzigingen

Artikel XIII

Artikel 10 van het Scheepvaartreglement territoriale zee, en de artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 september 2010

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de negende november 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina