Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Den Haag 2010

[Regeling vervallen per 07-11-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 06-11-2014

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 27 oktober 2010, nr. 5671138/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag in het domein Openbare Ruimte

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het hoofd van de afdeling Leefbaarheid & Toezicht van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag van 29 september 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Haaglanden en van de hoofdofficier van justitie te Den Haag;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-11-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 07-11-2014]

De personen, werkzaam in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar (junior/medior/senior), in dienst van de afdeling Leefbaarheid & Toezicht van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 07-11-2014]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 07-11-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 140 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 07-11-2014]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen en daarbij gebruikmaken van handboeien.

Artikel 6

[Vervallen per 07-11-2014]

Artikel 7

[Vervallen per 07-11-2014]

  • 1 Het hoofd van de afdeling Leefbaarheid & Toezicht van de Dienst Stadsbeheer van de de gemeente Den Haag brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 07-11-2014]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 07-11-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

[Vervallen per 07-11-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Openbare Ruimte, gemeente Den Haag 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 oktober 2010

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina