Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat 2010

[Regeling vervallen per 08-11-2015.]
Geldend van 14-02-2013 t/m 07-11-2015

Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 oktober 2010, nr. 5672773/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Rijkswaterstaat in het domein Milieu en Welzijn

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de Directeur-Generaal Rijkswaterstaat van 13 oktober 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten en van de hoofdofficier van justitie te Den Haag;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-11-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 08-11-2015]

De ambtenaar, werkzaam bij het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die daadwerkelijk is belast met handhaving van wet- en regelgeving, is aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 08-11-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland en daarbuiten voor zover de rechtsmacht van Nederland strekt en voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 08-11-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 430 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 08-11-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 08-11-2015]

  • 1 De Directeur-Generaal Rijkswaterstaat brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 08-11-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat 2005, nr. 5384385/505/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 08-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 8 november 2010 en vervalt op 8 november 2015.

Artikel 10

[Vervallen per 08-11-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Rijkswaterstaat 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 oktober 2010

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard

Teammanager BTR

Terug naar begin van de pagina