Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947

Geldend van 27-10-2010 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947

De Minister van Defensie,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a, van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947, beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

1564

2020

1918-4823

2027

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot verval van de beperking op de openbaarheid, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten, geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot verval van de beperking op de openbaarheid slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Ordedienst en de Binnenlandse Strijdkrachten en de afwikkeling daarvan, 1940–1947’.

Den Haag, 14 oktober 2010

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina