Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake [...] Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)

Geldend van 23-10-2010 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 15 oktober 2010, nr. DJZ/BR/0802-10, tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Projectdirecteur SBOS inzake de uitvoering van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking (SBOS)

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Aan de Projectdirecteur SBOS wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om namens de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken besluiten te nemen, rechtshandelingen te verrichten en de daartoe benodigde voorbereidingshandelingen te verrichten met het oog op de toepassing van het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 30 september 2010, nr. DVL-0657/2010, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van de Subsidiefaciliteit Burgerschap en Ontwikkelingssamenwerking.

  • 2 Het mandaat strekt zich mede uit tot besluiten op bezwaarschriften voorzover het besluit, waartegen het bezwaar zich richt, niet door de Projectdirecteur SBOS in mandaat is genomen.

Artikel 2

De Projectdirecteur SBOS kan met betrekking tot de door hem krachtens mandaat, volmacht of machtiging uitgeoefende bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 3

De bevoegdheden, bedoeld in de artikel 1, strekken zich uit tot na afloop van de werkingsduur van het besluit, genoemd in artikel 1, eerste lid, voorzover de uitoefening daarvan betrekking heeft op besluiten en handelingen genomen of verricht tijdens die werkingsduur.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
De

Secretaris-Generaal

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg

Terug naar begin van de pagina