Instellingsbesluit Commissie van Wijzen MSD/Organon

Geldend van 22-10-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 12 oktober 2010, nr. WJZ / 10149690, houdende instelling van de Commissie van Wijzen MSD/Organon (Instellingsbesluit Commissie van Wijzen MSD/Organon)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. de Gedeputeerde Staten: de Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant;

 • c. commissie: de Commissie van Wijzen MSD/Organon.

Artikel 2

 • 1 Er is een Commissie van Wijzen MSD/Organon.

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister en de Gedeputeerde Staten te adviseren over de betekenis van businessplannen voor de vrijkomende activiteiten van MSD in Nederland.

 • 3 Een advies bevat in ieder geval een beoordeling van:

  • a. de bedrijfseconomische levensvatbaarheid van de plannen als bedoeld in het tweede lid, en

  • b. de bijdrage van de plannen als bedoeld in het tweede lid aan de Nederlandse economie in het algemeen en aan het strategisch lange termijn perspectief voor Life Sciences in het bijzonder.

Artikel 4

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd in overeenstemming met de Gedeputeerde Staten. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen. De leden van de commissie zijn te allen tijde opnieuw benoembaar.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 5

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per vergadering van € 333,11.

 • 2 De andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 256,24.

Artikel 7

Te rekenen vanaf 1 september 2010 worden voor een periode van acht maanden tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer J.F. Sistermans, te ’s-Hertogenbosch, tevens voorzitter;

 • b. de heer dr. R. Harwig, te Waalre;

 • c. de heer drs. M.W.G. Litjens, te Voerendaal.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 september 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 12 oktober 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina