Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Milieu en Welzijn, Hengelsport Federatie Midden Nederland 2010

[Regeling vervallen per 12-10-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 11-10-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 12 oktober 2010, nr. 5668780/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Hengelsport Federatie Midden Nederland

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van het bestuurslid handhaving van de Hengelsport Federatie Midden Nederland van 15 september 2010 en de daaropvolgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Midden en van de hoofdofficier van justitie te Arnhem;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-10-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2015]

De personen, werkzaam in de functie van flora- en faunabeheerder in dienst van de Hengelsport Federatie Midden Nederland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 12-10-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 12-10-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 10 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 12-10-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 12-10-2015]

  • 1 De voorzitter van de Hengelsport Federatie Midden Nederland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouder en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 12-10-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 8

[Vervallen per 12-10-2015]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden van de buitengewoon opsporingsamtbenaren werkzaam bij de Hengelsport Federatie Midden Nederland in de functie van flora- en faunabeheerder, worden voor de duur van hun geldigheid of tot daarover nader zal zijn beslist, geacht te zijn akten en overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 12-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar domein Milieu en Welzijn, Hengelsport Federatie Midden Nederland 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 12 oktober 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina