Besluit vaststelling vergoedingen voorzitter en leden Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie A

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 20-10-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 oktober 2010, nr. R&P/RA/2010/19348 tot vaststelling van de vergoedingen van de voorzitter en de leden van het Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie A

Enig artikel

  • 2 De vergoeding wordt jaarlijks toegekend voor een periode van 1,5 maand.

  • 3 Voor de vaststelling van de vergoeding is een arbeidsduurfactor van 0,17 van toepassing.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina