Circulaire Actualisatie werkzaamheden op de BES-eilanden en lijst buitenlanden ‘0,3 promille regeling’

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 19-10-2010 t/m 30-06-2015

Circulaire Actualisatie werkzaamheden op de BES-eilanden en lijst buitenlanden ‘0,3 promille regeling’

De circulaire betreft de mogelijkheden voor toegelaten instellingen om werkzaamheden te verrichten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het bepaalde hieromtrent in MG 2008-03 wordt in deze circulaire geactualiseerd naar aanleiding van de verkregen status van openbare lichamen van deze drie eilanden op 10 oktober 2010. Daarnaast wordt met deze circulaire het bepaalde over financiële ondersteuning in MG 2001-04 en MG 2005-04 voor wat betreft de Nederlandse Antillen aangepast vanwege het feit dat het land Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 heeft opgehouden te bestaan.

I. Inleiding

[Vervallen per 01-07-2015]

Het land Nederlandse Antillen (Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba) heeft per 10 oktober 2010 opgehouden te bestaan. Curaçao en Sint Maarten zijn per die datum landen binnen het koninkrijk. Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) zijn als ‘openbare lichamen’ toegetreden tot het Nederlandse staatsbestel, een positie die vergelijkbaar is met die van een gemeente. Vanwege het verkrijgen van die positie en de noodzaak tot investeringen in de volkshuisvesting op de BES-eilanden, heb ik reeds in MG 2008-03 toegestaan dat toegelaten instellingen – onder voorwaarden – op de BES-eilanden woningen kunnen bouwen en exploiteren. Deze afwegingen blijven met de nieuwe status van de BES-eilanden onveranderd.

Naar aanleiding van de veranderde staatsrechtelijke situatie per 10 oktober 2010 worden de in MG 2008-03 gestelde voorwaarden geactualiseerd. Daarnaast worden ook de bepalingen in MG 2001-04 en MG 2005-04 ten aanzien van de Nederlandse Antillen in conformiteit gebracht met de veranderde staatsrechtelijke situatie.Het bepaalde in de onderhavige circulaire zal via een wijziging van de Woningwet worden geformaliseerd.

Met deze circulaire komt het bepaalde in MG 2008-03 onder onderdeel I te vervallen en worden de bepalingen ten aanzien van de Nederlandse Antillen in deze circulaire en in de MG 2001-04 en MG 2005-04 aangepast. Voor het overige blijven de voorwaarden zoals beschreven in deze circulaires gehandhaafd.

II. Werkzaamheid op de BES-eilanden

[Vervallen per 01-07-2015]

Procedure

[Vervallen per 01-07-2015]

Een voornemen van een toegelaten instelling om op één of meerdere BES-eilanden werkzaamheden te verrichten dient aan mij ter beoordeling te worden voorgelegd. Er is dus sprake van preventief toezicht.

Bij haar aanvraag om toestemming geeft de toegelaten instelling een (financiële) opgave van de concrete investeringsplannen. Voorts legt de toegelaten instelling de zienswijze over van de gemeenten waar zij haar hoofdactiviteiten uitvoert (d.w.z. de gemeenten waar zij substantieel woningbezit heeft) en van het bestuurscollege van het openbare lichaam waar zij werkzaam wil zijn. In de zienswijze kan de gemeente c.q. het openbaar lichaam in gaan op de gevolgen van de voorgenomen werkzaamheden voor de volkshuisvesting ter plaatse. Indien de betrokken gemeenten en openbare lichamen niet op het verzoek van de toegelaten instelling een zienswijze afgeven, zal ik zelf bij deze gemeenten en het bestuurscollege van het desbetreffende openbare lichaam een zienswijze opvragen.

Uitoefening toezicht

[Vervallen per 01-07-2015]

Instemming met het uitvoeren van werkzaamheden op één of meerdere BES-eilanden wordt alleen verleend indien het belang van de volkshuisvesting met deze werkzaamheden wordt gediend. Bij mijn beoordeling zal ik de afgegeven zienswijzen betrekken. De volkshuisvestelijke prestaties van de toegelaten instelling ten aanzien van haar kerntaken in de Nederlandse gemeenten waar zij feitelijk werkzaam is, dienen boven elke twijfel te zijn verheven. Gelet op de beperkte omvang van de BES-eilanden dient daarnaast voorkomen te worden dat er een overmaat aan actieve toegelaten instellingen op de BES-eilanden ontstaat. Het belang van de volkshuisvesting ter plaatse staat voorop. Ik zal derhalve bij ieder verzoek de noodzaak tot het uitvoeren van werkzaamheden op het desbetreffende BES-eiland toetsen, waarbij bekeken wordt of er voldoende in de behoefte aan woongelegenheden ter plaatse kan worden voorzien en of de instemming met het uitvoeren van werkzaamheden zou leiden tot ongewenste concurrentie.

Mijn eventuele instemming met het uitvoeren van werkzaamheden op één of meerdere BES-eilanden laat onverlet dat de desbetreffende toegelaten instelling gehouden is te voldoen aan de plaatselijke vigerende regelgeving bij de uitvoering van haar activiteiten.

III. Financiële ondersteuning

[Vervallen per 01-07-2015]

De onderhavige circulaire is niet van toepassing op financiële ondersteuning (met name schenkingen en garantstellingen) ten behoeve van de verbetering van de huisvestingsomstandigheden op de BES-eilanden als bedoeld in MG 2001-04 en MG 2005-04. Het blijft dus zonder voorafgaande toestemming voor toegelaten instellingen mogelijk om lokale volkshuisvestelijke instellingen financieel te ondersteunen.

IV. Actualisatie MG 2001-04 en MG 2005-4

[Vervallen per 01-07-2015]

De woorden ‘Nederlandse Antillen’ zoals gebruikt in MG 2001-04 en MG 2005-4 worden vervangen door de woorden: ‘openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius, Saba en de landen Curaçao en Sint Maarten’.

V. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze circulaire treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Voor nadere informatie over deze MG-circulaire kunt u terecht bij de Directie Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid en Corporaties (DABC), Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie, telefoonnummer DABC: 070-339 2474.

Hoogachtend,
De

Minister

voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. van Middelkoop

Terug naar begin van de pagina