Mandaatbesluit SenterNovem Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 19-10-2010 t/m 30-04-2013

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 oktober 2010, nr.  BJZ2010025926, houdende verlening van mandaat en machtiging voor de uitvoering van de Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS (Mandaatbesluit SenterNovem Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op 10.3, 10.4, eerste lid, en artikel 10.9, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van Agentschap NL van 30 september 2010, nr. ZJZ1027851;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

Aan de algemeen directeur van SenterNovem wordt mandaat verleend tot het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van SenterNovem wordt gemachtigd tot:

  • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de besluiten als bedoeld in artikel 1, en

  • b. het voeren van beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

De algemeen directeur van SenterNovem kan met betrekking tot de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 tot en met 3, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen, met dien verstande dat hij het nemen van een besluit op bezwaar niet kan mandateren aan de functionaris die door hem is gemandateerd tot het nemen van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1, 2 of 3, luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze: de algemeen directeur van SenterNovem,

(gevolgd door de handtekening en de naam)

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Indien uitvoering wordt gegeven aan artikel 4, luidt de ondertekening:

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

voor deze: de algemeen directeur van SenterNovem,

op last:

(gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris aan wie ondermandaat is verleend)

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 november 2009.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit SenterNovem Regeling eenmalige uitkering planstudies en proefprojecten IKS.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 oktober 2010

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina