Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Geldend van 20-10-2010 t/m heden

Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot de coördinatie van de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 14 oktober 2010, kenmerk 3096356;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van de coördinatie van de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven, voor zover deze voor 14 oktober 2010 was opgedragen aan Onze Minister van Financiën.

Artikel 2

De taken van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van het ministerie van Financiën worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 oktober 2010.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Onze Minister van Financiën en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 14 oktober 2010

Beatrix

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina