Besluit vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid minister

[Regeling vervallen per 09-11-2012 met terugwerkende kracht tot en met 05-11-2012.]
Geldend van 29-12-2011 t/m 04-11-2012

Besluit houdende de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een minister

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 14 oktober 2010, kenmerk, 3096254;

Gelet op artikel 44, 45 en 46 van de Grondwet;

Overwegende dat het wenselijk is een nieuwe regeling te treffen voor de vervanging van een minister voor het geval deze tijdelijk afwezig is;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 09-11-2012]

Een minister wordt bij tijdelijke afwezigheid vervangen door de staatssecretaris van hetzelfde ministerie voor zover en voor zolang de minister in de gelegenheid is om de staatssecretaris aanwijzingen dienaangaande te geven. De staatssecretaris kan in die gevallen tevens met raadgevende stem aan de vergadering van de ministerraad deelnemen.

Artikel 2

[Vervallen per 09-11-2012]

Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en staatssecretaris, alsmede bij afwezigheid van een minister in het geval er geen staatssecretaris van hetzelfde ministerie is, dan wel indien een minister door ziekte of om een andere reden tijdelijk niet in de gelegenheid is zijn taak uit te oefenen en aanwijzingen aan de staatssecretaris van hetzelfde ministerie te geven, wordt hij vervangen door een andere minister met dien verstande dat:

 • a. De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, wordt vervangen door drs. M.J.M. Verhagen;

 • b. De Minister van Buitenlandse Zaken door drs. J.S.J. Hillen;

 • c. Onze Minister van Veiligheid en Justitie door mr. drs. J.W.E. Spies;

 • d. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door drs. G.B.M. Leers;

 • e. De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door drs. E.I. Schippers;

 • f. De Minister van Financiën door drs. M.J.M. Verhagen;

 • g. De Minister van Defensie door dr. U. Rosenthal;

 • h. De Minister van Infrastructuur en Milieu door de heer H.G.J. Kamp;

 • i. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie door mr. drs. J.C. de Jager;

 • j. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus;

 • k. De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport door mevrouw J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart;

 • l. Onze Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel door mr. drs. J.W.E. Spies.

Artikel 3

[Vervallen per 09-11-2012]

Bij gelijktijdige afwezigheid van een minister en diens hiervoor aangewezen vervanger, zal de Minister-President vervangen, bij diens afwezigheid drs. M.J.M. Verhagen en bij diens afwezigheid de oudst aanwezige minister in jaren.

Artikel 4

[Vervallen per 09-11-2012]

In afwijking van artikel 1 en artikel 2, onder d, wordt, voor zover het terrorismebestrijding betreft, ten aanzien van aangelegenheden betreffende het werkterrein van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en andere onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister van Veiligheid en Justitie of Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ressorterende diensten en instellingen, bij tijdelijke afwezigheid Onze Minister van Veiligheid en Justitie vervangen door mr. drs. J.W.E. Spies en Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties door mr. I.W. Opstelten.

Artikel 5

[Vervallen per 09-11-2012]

De artikelen 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing voor zover het gaat om de uitoefening van een taak van een minister ten aanzien van een bepaalde aangelegenheid waarbij deze tevens persoonlijk en direct betrokken kan zijn.

Artikel 7

[Vervallen per 09-11-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 14 oktober 2010.

Onze Ministers zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de in dit besluit genoemden, de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

Den Haag, 14 oktober 2010

Beatrix

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina