Regeling uitvoering Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES

Geldend van 15-10-2010 t/m heden

Aanpassingsregeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van (datum) 2010, nr. 153989 houdende regels ter uitvoering van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES (Regeling uitvoering Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 4, 5 en 6, eerste lid, van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES;

Besluit:

Artikel 1

De invoer in het vrije verkeer van de in bijlage I opgenomen werkzame stoffen of bestrijdingsmiddelen is verboden.

Artikel 2

Het is verboden in een openbaar lichaam de in bijlage II opgenomen werkzame stoffen of bestrijdingsmiddelen te kopen of te gebruiken, tenzij daartoe vergunning is verleend door het desbetreffende bestuurscollege van dat openbaar lichaam.

Artikel 3

  • 1 Het is verboden een in bijlage I opgenomen werkzame stof of bestrijdingsmiddel aan te prijzen.

  • 2 Het is verboden een in bijlage II opgenomen werkzame stof of bestrijdingsmiddel aan te prijzen zonder daarbij te vermelden dat voor de aankoop en het gebruik van het betrokken bestrijdingsmiddel een vergunning van het bestuurscollege is vereist.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 oktober 2010. Indien deze regeling nadien wordt gepubliceerd, treedt zij in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 10 oktober 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 oktober 2010

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage I. Verboden stoffen en bestrijdingsmiddelen

Lijst van werkzame stoffen en bestrijdingsmiddelen, bedoeld in artikel 4 van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES

1.

Alle preparaten, zijnde bestrijdingsmiddelen, welke parathion bevatten

2.

Alle preparaten, zijnde bestrijdingsmiddelen, welke een of meer van de navolgende middelen bevatten:

a.

Kwikoxide;

b.

Kwikchloride (Kalomel);

c.

Andere anorganische kwikverbindingen;

d.

Alkyl-kwikverbindingen;

e.

Alkoxyalkyl- en arylkwikverbindingen;

f.

DDT (1,1, 1 - trichloor- 2,2-bis- (4-chloorfenyl) ethaan);

g.

HCH (Hexachloorcyclohexaan) bevattend minder dan 99,0% van het gamma-isomeer;

h.

Hexachloorbenzeen.

3.

Phosdrin (Shell Compound 2046, 2-carbomethoxy – 1-methylvinyl dimethyl phosphate isomer)

   
   

Bijlage II. Vergunningsplichtige stoffen en middelen

Lijst van werkzame stoffen en bestrijdingsmiddelen, bedoeld in artikel 6, eerste lid van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES

1

Rodenticiden, bevattende:

a.

thalliumverbindingen of

b.

Fosfideverbindingen

2

Insecticiden, bevattende:

a.

Aldrin: Hexachloor-hexahydro-endo, exodimethanoaftaleen;

b.

Bandaan: Polychloordicyclopentadiën

c.

Chloordaan: Octachloor-hexahydro-4, 7-methano-indeen

d.

Dieldrin: Hexachloor-epoxy-octahydro-endo, exo-dimethanonaftaleen;

e.

Endrin: Hexachloor-epoxy-octahydro-endo, endo-dimethanonaftaleen;

f.

Heptachloor: Heptachloor-tetrahydro-4, 7-methano-indeen;

g.

Isobenzaan: Octachloor-hexahydromethanoisobenzofuran;

h.

Isodrin: Hexachloor-hexahydro-endo, endo-dimethanonaftaleen.

Terug naar begin van de pagina