Besluit ondermandaat gemandateerd korpsbeheerder BES

[Regeling vervallen per 04-07-2012.]
Geldend van 14-10-2010 t/m 03-07-2012

Besluit ondermandaat gemandateerd korpsbeheerder BES

De directeur-generaal Veiligheid,

Gelet op artikel 6, tweede en derde lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit BZK-BES;

Besluit:

Paragraaf 1. Definities

[Vervallen per 04-07-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 04-07-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. de directeur-generaal Veiligheid: de directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • c. het politiekorps: het korps politie, Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • d. het brandweerkorps: het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • e. de Rijksvertegenwoordiger: de Rijksvertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

 • f. de korpschef: de korpschef van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • g. de algemeen commandant: de algemeen commandant van het brandweerkorps Bonaire,Sint Eustatius en Saba.

Paragraaf 2. Bevoegdheden Rijksvertegenwoordiger

[Vervallen per 04-07-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 Aan de Rijksvertegenwoordiger wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer van het politiekorps en het brandweerkorps, voor zover deze aangelegenheden naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de Minister of de directeur-generaal Veiligheid dienen te worden afgedaan.

 • 2 Het mandaat, de volmacht en de machtiging van de Rijksvertegenwoordiger strekken zich in ieder geval uit tot:

  • a. het op voorstel van de korpschef, onderscheidenlijk de algemeen commandant, besluiten tot benoeming, bevordering, schorsing en ontslag van ambtenaren van politie van het politiekorps en van personeel van het brandweerkorps, voor zover deze worden aangesteld op basis van lokale arbeidsvoorwaarden;

  • b. de beëdiging van ambtenaren van politie die deel uitmaken van de korpsleiding van het politiekorps en van het personeel van het brandweerkorps dat deel uitmaakt van de korpsleiding;

  • c. het uitreiken, registreren en innemen van het politielegitimatiebewijs aan de ambtenaren van politie die deel uitmaken van de korpsleiding van het politiekorps;

  • d. het vertegenwoordigen van de Staat der Nederlanden in gerechtelijke procedures met betrekking tot een personele aangelegenheid van het politiekorps of van het brandweerkorps;

  • e. het verrichten van een verzoek om bijstand voor de handhaving van de openbare orde op grond van artikel 38 Rijkswet politie;

  • f. het voeren van het overleg als bedoeld in artikel 48, vijfde lid, van de Rijkswet politie met de procureur-generaal en de korpschef over het beheer van de politie;

  • g. het namens de Minister voor de Staat verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen vanaf een bedrag van USD 50.000,– exclusief BTW tot een bedrag van USD 250.000,– exclusief BTW.

Artikel 3

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 De Rijksvertegenwoordiger kan ten aanzien van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, ondermandaat verlenen aan de korpschef, de algemeen commandant, en onder hem ressorterende functionarissen, met uitzondering van de bevoegdheden genoemd in artikel 2, tweede lid, onderdelen c, e, f en g.

 • 2 Bij ontbreken, afwezigheid of ontstentenis van de Rijksvertegenwoordiger worden diens bevoegdheden uitgeoefend door de directeur-generaal Veiligheid.

Paragraaf 3. Bevoegdheden korpschef en algemeen commandant

[Vervallen per 04-07-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 Aan de korpschef wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer van het politiekorps, voor zover deze aangelegenheden naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de Minister, de directeur-generaal Veiligheid of de Rijksvertegenwoordiger dienen te worden afgedaan.

 • 2 Het mandaat, de volmacht en de machtiging van de korpschef van het politiekorps strekken zich in ieder geval uit tot:

  • a. het doen van voorstellen aan de Rijksvertegenwoordiger voor de benoeming, bevordering, schorsing en ontslag van ambtenaren van politie;

  • b. het beëdigen van ambtenaren van politie, niet zijnde de ambtenaren van politie die deel uitmaken van de korpsleiding;

  • c. het uitreiken, registreren en innemen van het politielegitimatiebewijs aan de ambtenaren van politie, niet zijnde de ambtenaren van politie die deel uitmaken van de korpsleiding;

  • d. het namens de Minister voor de Staat verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een bedrag van USD 50.000,– exclusief BTW.

Artikel 5

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 Aan de algemeen commandant wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend ten aanzien van aangelegenheden op het terrein van het beheer van het brandweerkorps, voor zover deze aangelegenheden naar aard en inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij door de Minister, de directeur-generaal Veiligheid of de Rijksvertegenwoordiger dienen te worden afgedaan.

 • 2 Het mandaat, de volmacht en de machtiging van de algemeen commandant van het brandweerkorps strekken zich in ieder geval uit tot:

  • a. het doen van voorstellen voor de voordracht voor de benoeming, bevordering, schorsing en ontslag van personeel van het brandweerkorps;

  • b. het beëdigen van personeel van het brandweerkorps, niet zijnde degenen die deel uitmaken van de korpsleiding;

  • c. het namens de Minister voor de Staat verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen tot een bedrag van USD 50.000,– exclusief BTW.

Artikel 6

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 De korpschef kan ten aanzien van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 4, ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen van het politiekorps, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 2 De algemeen commandant kan ten aanzien van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 5 ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen van het brandweerkorps, met uitzondering van de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen.

Paragraaf 4. Overige bepalingen

[Vervallen per 04-07-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de Rijksvertegenwoordiger bedoeld in artikel 2 vindt ten aanzien van het beheer van het politiekorps plaats op de volgende wijze:

  De beheerder van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  namens deze,

  de Rijksvertegenwoordiger

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de Rijksvertegenwoordiger bedoeld in artikel 2 vindt ten aanzien van het beheer van het brandweerkorps plaats op de volgende wijze:

  De beheerder van het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  namens deze,

  de Rijksvertegenwoordiger

  (handtekening)

  (naam)

Artikel 8

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de korpschef bedoeld in artikel 4 vindt plaats op de volgende wijze:

  De beheerder van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  namens deze,

  de Korpschef van het korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  (handtekening)

  (naam)

 • 2 Ondertekening van besluiten en stukken op grond van het mandaat van de algemeen commandant bedoeld in artikel 5 vindt plaats op de volgende wijze:

  De beheerder van het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  namens deze,

  de algemeen commandant van het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

  (handtekening)

  (naam)

Artikel 9

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 Bij afwezigheid of ontstentenis van de korpschef worden diens mandaat en volmacht volledig uitgeoefend door de plaatsvervangend korpschef.

 • 2 Bij afwezigheid of ontstentenis van zowel de korpschef als de plaatsvervangend korpschef is de Rijksvertegenwoordiger bevoegd tot het uitoefenen van het mandaat onderscheidenlijk de volmacht.

Artikel 10

[Vervallen per 04-07-2012]

 • 1 Bij afwezigheid of ontstentenis van de algemeen commandant worden diens mandaat en volmacht volledig uitgeoefend door de plaatsvervangend algemeen commandant.

 • 2 Bij afwezigheid of ontstentenis van zowel de algemeen commandant als de plaatsvervangend algemeen commandant is de Rijksvertegenwoordiger bevoegd tot het uitoefenen van het mandaat onderscheidenlijk de volmacht.

Artikel 11

[Vervallen per 04-07-2012]

Uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van dit besluit zenden de Rijksvertegenwoordiger, de korpschef en de algemeen commandant een verslag aan de directeur-generaal Veiligheid over de doeltreffendheid en de effecten van dit besluit in de praktijk.

Artikel 12

[Vervallen per 04-07-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2010 om 00:00 uur in Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06.00 uur in het Europese deel van Nederland. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, daarna wordt uitgegeven, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt het terug tot het in de eerste volzin bedoelde tijdstip.

Artikel 13

[Vervallen per 04-07-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat gemandateerd korpsbeheerder BES

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

beheerder van het Korps politie Bonaire, Sint Eustatius en Saba en van het brandweerkorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba,

namens deze:
de

directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

H.W.M. Schoof

Terug naar begin van de pagina