Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES

Artikel 1

 • 1 De verpakking van een bestrijdingsmiddel en de sluiting daarvan moeten deugdelijk en veilig zijn en aan de volgende eisen voldoen:

  • a. zij dienen zodanig te zijn ontworpen en uitgevoerd dat niets van de inhoud kan ontsnappen;

  • b. het materiaal van de verpakking en van de sluiting moet van een zodanige samenstelling zijn, dat het niet:

   • 1. door de inhoud kan worden aangetast;

   • 2. met de inhoud een schadelijke verbinding kan vormen;

   • 3. een gedeelte van de inhoud kan opnemen;

  • c. de verpakking en de sluiting moeten in alle onderdelen zo degelijk zijn, dat zij niet los kunnen raken en moeten afdoende bestand zijn tegen elke normale behandeling;

  • d. de verpakkingen, die zijn voorzien van een meermalen te gebruiken sluiting moeten zodanig ontworpen zijn, dat de verpakking herhaalde malen door de gebruiker opnieuw gesloten kan worden zonder dat iets van de inhoud ontsnapt.

Artikel 2

 • 1 Op de verpakking van een bestrijdingsmiddel moet worden vermeld:

  • a. de naam van het bestrijdingsmiddel;

  • b. de naam en het adres van degene die het middel produceert en indien het betreft een middel dat lokaal wordt om-, her- of verpakt, de naam en het adres van degene, die een der voorgenoemde handelingen verricht;

  • c. de naam van de werkzame stof of stoffen en de gehalten daarvan uitgedrukt;

   • 1. voor zover het vloeistoffen betreft, in grammen per liter (bij 20°C);

   • 2. in alle andere gevallen in massa-procenten;

  • d. de hoeveelheid van het middel in de verpakking, uitgedrukt in eenheden van massa of volume;

  • e. het chargenummer of een andere aanduiding, aan de hand waarvan in de administratie van degene die het middel hier te lande in de handel brengt, de gegevens omtrent de bereiding of de herkomst van de betreffende partij op een eenvoudige wijze zijn na te gaan;

  • f. de voorschriften een aanwijzingen omtrent het gebruik.

 • 3 De voorschriften en aanwijzingen omtrent het gebruik worden gesteld in het Nederlands, alsmede in het Engels in de openbare lichamen van Sint Eustatius en Saba en in het Papiaments in het openbaar lichaam Bonaire.

Artikel 3

 • 1 Bovendien moeten op de verpakking worden vermeld;.

  • a. Een naargelang de giftigheid van het bestrijdingsmiddel gevaarsymbool en de daarbij behorende aanduiding, zoals opgenomen in Bijlage I;

  • b. de tekst‘Bijzondere Gevaren’ met daaronder vermeld naargelang de aard van het bestrijdingsmiddel de daarbij behorende aanduidingen van bijzondere gevaren, zoals opgenomen in Bijlage II;

  • c. de tekst ‘Veiligheidsaanbevelingen’ met daaronder vermeld naargelang de aard van het bestrijdingsmiddel de daarbij behorende aanduidingen van veiligheidsaanbevelingen, zoals opgenomen in Bijlage III.

Artikel 4

 • 1 De voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen dienen op de verpakking te worden aangebracht door middel van een etiket of rechtstreeks door een van een omlijsting voorziene opdruk op de verpakking.

 • 2 Het gehele etiket als bedoeld in het eerste lid dient stevig aan de verpakking te zijn gehecht.

 • 3 Het etiket of opdruk, als bedoeld in het eerste lid, dient zodanig te zijn aangebracht, dat, indien de verpakking op de voor die verpakking gangbare wijze is opgesteld, dat etiket of die opdruk goed zichtbaar is en gemakkelijk kan worden gelezen, ook na de opening van de verpakking.

Artikel 5

Indien de verpakking zo klein is dat redelijkerwijs niet alle voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen daarop kunnen worden gesteld, bepaalt de Minister, bedoeld in artikel 1 van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES, op welke wijze aan het in het eerste lid van artikel 4 gestelde, zal worden voldaan.

Artikel 6

Op, aan of bij de verpakking mogen geen aanduidingen en vermeldingen voorkomen, welke een onjuiste of misleidende indruk kunnen wekken omtrent de aard, de samenstelling, de toepassingsmogelijkheden of de schadelijkheid van het bestrijdingsmiddel.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES.

Bijlage I. behorende bij ‘Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES’

GEVAARSYMBOLEN.

Gelet op artikel 3, onder a en artikel 3, lid 2, wordt door de Minister, bedoeld in artikel 1 van de Wet voorschriften bestrijdingsmiddelen BES, bepaald welke van de volgende gevaarsymbolen en de daarbij behorende aanduidingen op de verpakking van een bestrijdingsmiddel moeten worden aangebracht:

  • a. voor zeer giftige en vergiftige bestrijdingsmiddelen;

   een doodshoofd met gekruiste doodsbeenderen, met als onderschrift ‘Zeer giftige’ onderscheidenlijk ‘Vergiftig’;

  • b. voor bestrijdingsmiddelen welke irriterend of schadelijk voor de gezondheid zijn:

   een Andreaskruis, met als onderschrift ‘Irriterend’ onderscheidenlijk ‘Schadelijk’;

  • c. voor bijtende bestrijdingsmiddelen:

   de afbeelding van inwerken zuur, met als onderschrift ‘Bijtend’;

  • d. voor licht ontvlambare bestrijdingsmiddelen:

   een vlam, met als onderschrift “Licht ontvlambaar”;

  • e. voor oxyderende bestrijdingsmiddelen:

   een vlam boven een cirkel met als onderschrift ‘Oxyderend’;

  • f. voor explosieve bestrijdingsmiddelen:

   een detonerende bom, met als onderschrift ‘Ontplofbaar’.

Bijgevoegde illustratie geeft een beeld van de gevaarsymbolen.

Bijlage 247768.png

Bijlage II. behorende bij ‘Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES’

AANDUIDING BIJZONDERE GEVAREN.

De in artikel 3, lid 1, sub b, bedoelde aanduidingen van de bijzondere gevaren zijn een of meer van de volgende:

  • a. voor zeer giftige bestrijdingsmiddelen:

    • Zeer giftig bij inademing

    • Zeer giftig bij aanraking met de huid

    • Zeer giftig bij opname door de mond.

  • b. voor giftige bestrijdingsmiddelen

    • Giftig bij inademing

    • Giftig bij aanraking met de huid

    • Giftig bij opname door de mond.

  • c. voor bestrijdingsmiddelen welke schadelijk voor de gezondheid zijn:

    • Schadelijk voor de gezondheid bij inademing

    • Schadelijk voor de gezondheid bij aanraking met de huid

    • Schadelijk voor de gezondheid bij opname door de mond.

  • d. voor irriterende bestrijdingsmiddelen:

    • Irriterend voor de ogen

    • Irriterend voor de ademhalingswegen

    • Irriterend voor de huid.

  • e. voor bijtende bestrijdingsmiddelen:

    • Veroorzaakt brandwonden

    • Veroorzaakt ernstige brandwonden.

  • f. voor licht ontvlambare bestrijdingsmiddelen:

    • Licht ontvlambaar

    • Zeer licht ontvlambaar

    • Vormt licht ontvlambaar gas in contact met water

  • g. voor explosieve bestrijdingsmiddelen:

    • Ontploffingsgevaar bij menging met oxyderende stoffen.

Bijlage III. behorende bij ‘Regeling verpakking en etikettering van bestrijdingsmiddelen BES’

VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN.

De in artikel 3, lid 1, sub c, bedoelde veiligheidsaanbevelingen zijn een of meer van de volgende:

  • a. Algemeen:

    • Buiten bereik van kinderen bewaren.

    • Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

    • Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

  • b. Voor schadelijke bestrijdingsmiddelen:

    • Indien men zich onwel voelt een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

  • c. Voor giftige bestrijdingsmiddelen:

    • Bij ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

  • d. Voor bepaalde bestrijdingsmiddelen overeenkomstig hun bijzondere aard:

    • Stof niet inademen.

    • Gas / rook / damp / spuitnevel niet inademen

    • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

    • Draag geschikte beschermende kleding

    • Draag geschikte handschoenen.

    • Tijdens de ontsmetting/bespuiting een geschikt ademhalingstoestel dragen.

  • e. Bij bijtende bestrijdingsmiddelen:

    • Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel ........ (naderhand aan te geven).

    • Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.

Terug naar begin van de pagina