Mandaat- en machtigingsbesluit in verband met dienstverlening SVB aan SZW op de BES

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 13-10-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van IZ/IA/10/19578, tot mandaat- en machtiging in verband met dienstverlening SVB aan het ministerie van SZW op de BES (Mandaat- en machtigingsbesluit in verband met dienstverlening SVB aan SZW op de BES)

Artikel 1. Definitiebepaling

[Vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen;

 • machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • vertegenwoordigingsbevoegdheid: de bevoegdheid om namens een bewindspersoon, onder diens verantwoordelijkheid en met inachtneming van diens algemene en bijzondere aanwijzingen, besluiten te nemen, dan wel handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

 • d. SVB: in de periode voorafgaand aan 10 oktober 2010 de SVB Nederlandse Antillen, en per 10 oktober 2010 de SVB Curaçao.

Artikel 2. Mandaat en machtiging

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 2 Een in het kader van dit mandaat- en machtigingsbesluit door de algemeen directeur van de SVB binnen de grenzen van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid genomen beslissing geldt als een beslissing van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 3 De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft bevoegd de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden uit te oefenen.

Artikel 3. Ondermandaat en machtiging

[Vervallen per 01-01-2011]

De algemeen directeur van de SVB kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, genoemd in artikel 2, eerste lid, ondermandaat en machtiging in een door hem te bepalen omvang verlenen aan onder hem ressorterende functionarissen en aan het personeel dat hem door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ter uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden ter beschikking is gesteld.

Artikel 4. Instructies

[Vervallen per 01-01-2011]

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de algemeen directeur van de SVB per geval of in het algemeen vormvrij instructies geven ter zake van de uitoefening van de vertegenwoordigingsbevoegdheid. De minister geeft geen instructies die in strijd zijn met een algemeen verbindend voorschrift of algemeen beginsel van behoorlijk bestuur.

Artikel 5. Inlichtingen

[Vervallen per 01-01-2011]

De algemeen directeur van de SVB verschaft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Artikel 6. Ondertekening en vermelding

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De algemeen directeur van de SVB of de onder hem ressorterende functionarissen die hij op grond van artikel 3 ondermandaat of machtiging heeft verleend, zijn gehouden in de ondertekening van stukken die op basis van dit mandaat- en machtigingsbesluit worden ondertekend, de vertegenwoordigingsbevoegdheid tot uiting te brengen door opneming van de volgende formule:

  De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

  namens deze,

  functie betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  handtekening van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde,

  naam van de betrokken vertegenwoordigingsbevoegde.

 • 2 In een krachtens mandaat of ondermandaat genomen besluit wordt vermeld dat het besluit namens het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is genomen.

Artikel 7. Intrekking

[Vervallen per 01-01-2011]

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan mandaat en machtiging te allen tijde schriftelijk intrekken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2011.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat- en machtigingsbesluit in verband met dienstverlening SVB aan SZW op de BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant en de Curaçaosche Courant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina