Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit hoofd SZW unit BES

[Regeling vervallen per 18-06-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 13-10-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 oktober 2010, nr. IZ/IA/10/19608, houdende de doorverlening van bevoegdheden aan het hoofd van de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland in verband met de uitvoering van het Besluit onderstand BES, de Arbeidsveiligheidswet BES, de Stuwadoorswet 1946 BES, de Arbeidswet 2000 BES, de Wet collectieve arbeidsovereenkomst BES, de Wet minimumlonen BES, de Vakantiewet 1949 BES, de Wet beëindiging arbeidsovereenkomsten BES, de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES en de Wet arbeid vreemdelingen BES (Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit hoofd unit SZW BES)

Artikel 1

[Vervallen per 18-06-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. BES: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

  • b. Machtiging: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

  • c. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon besluiten te nemen.

  • d. Volmacht: de bevoegdheid om in naam van een bewindspersoon privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 2

[Vervallen per 18-06-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 18-06-2011]

  • 1 De kwartiermaker van het BES project, drs. H. Th. Bor, vervangt het hoofd van de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland bij diens afwezigheid of verhindering.

  • 2 Het plaatsvervangend hoofd van de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland vervangt het hoofd van de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland bij afwezigheid of verhindering van de kwartiermaker van het BES project, drs. H. Th. Bor, en het hoofd van de unit SZW van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 18-06-2011]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werk terug tot en met 10 oktober 2010.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit hoofd SZW unit BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 oktober 2010

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina