Regeling aanwijzing niet-werknemer Pensioenwet ambtenaren BES

Geldend van 14-10-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 oktober 2010, nr. 2010-0000659006 , houdende aanwijzing niet-werknemer in de zin van de Pensioenwet ambtenaren BES (Regeling aanwijzing niet-werknemer Pensioenwet ambtenaren BES)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 6, eerste lid, onder b, van de Pensioenwet ambtenaren BES;

Besluit:

Artikel 1

Geen werknemer in de zin van de Pensioenwet ambtenaren BES wegens hun bijzondere arbeidsvoorwaarden of de bijzondere aard van hun werkzaamheden zijn:

  • a. personen die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn genomen in het kader van een door de overheid getroffen regeling die tot doel heeft om door een tijdelijke tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen die behoren tot een of meer bepaalde groepen van werklozen;

  • b. personen die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij wijze van sociale werkvoorziening tewerkgesteld zijn;

  • c. personen wier beloning bestaat uit incidentele vergoedingen, zoals vacatiegelden, kostenvergoedingen en daarmee overeenkomende schadeloosstellingen;

  • d. personen die op voet van vrijwilliger in dienst der brandweer zijn;

  • e. personen, die blijkens de bewoordingen van de aanstelling of arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming van henzelf.

Artikel 2

Geen werknemer in de zin van de Pensioenwet ambtenaren BES wegens de korte duur van zijn dienstverhouding is degene die voor ten hoogste zes maanden aaneengesloten in dienst is genomen. Degene die voor onbepaalde tijd in dienst is genomen, wordt geacht werknemer in de zin van de Pensioenwet ambtenaren BES te zijn.

Artikel 3

Geen werknemer in de zin van de Pensioenwet ambtenaren BES wegens gering omvang van zijn werkzaamheden is degene wiens inkomen ter zake van zijn dienstbetrekking of, indien hij meer dan een dienstbetrekking gelijktijdig vervult, wiens inkomen ter zake van die dienstbetrekkingen herleid tot een jaarbedrag minder bedraagt dan het bedrag van de franchise als bedoeld in het pensioenreglement.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 10 oktober 00.00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en 06.00 uur in het Europese deel van Nederland.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing niet-werknemer Pensioenwet ambtenaren BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina