Regeling kosteloze rechtskundige bijstand BES

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 4 oktober 2010, nr. 5670491/10/6, houdende het stellen van regels omtrent de verlening van kosteloze rechtskundige bijstand (Regeling kosteloze rechtskundige bijstand BES)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 4, van de Wet kosteloze rechtskundige bijstand BES;

Besluit:

Hoofdstuk I. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt onder:

Hoofdstuk II. De kaart

Artikel 2

  • 1 De belanghebbende dient de aanvraag voor het verkrijgen van een kaart in bij het bestuur van de raad voor rechtsbijstand door tussenkomst van de Rijksdienst Caribisch Nederland.

  • 2 Indien de aanvraag betrekking heeft op zaak inhoudende een geschil voortvloeiende uit een overeenkomst tot het verrichten van arbeid wordt tevens een bewijs van betaling van de eigen bijdrage als bedoeld in artikel 2a, tweede lid, van de Wet overgelegd.

Artikel 3

Met het oog op de beoordeling van de aanvraag om een kaart verzoekt het bestuur van de raad voor rechtsbijstand aan de inspecteur der belastingen om verstrekking van de gegevens over het bruto jaarinkomen van de aanvrager.

Hoofdstuk III. De vergoeding van de advocaat

Artikel 4

Voor de verlening van rechtskundige bijstand in andere zaken dan strafzaken ontvangt de advocaat voor de duur van de gehele procedure USD 505.

Artikel 5

Indien dit noodzakelijk is, kan het bestuur van de raad voor rechtsbijstand beslissen tot vergoeding van een geheel of een gedeelte van de reiskosten die de advocaat heeft gemaakt ten behoeve van de verlening van rechtskundige bijstand in een zaak.

Artikel 6

Het bestuur van de raad voor rechtsbijstand verstrekt door tussenkomst van de Rijksdienst Caribisch Nederland een vergoeding aan de advocaat voor de door hem op basis van een kaart verleende kosteloze rechtskundige bijstand.

Artikel 7

  • 1 Na beëindiging van de verlening van rechtskundige bijstand dient de advocaat bij het bestuur van de raad voor rechtsbijstand door tussenkomst van de Rijksdienst Caribisch Nederland een aanvraag in tot vaststelling en betaling van de vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. De advocaat verschaft de gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn.

  • 2 De Rijksdienst Caribisch Nederland betaalt het vastgestelde bedrag op een door deze dienst vastgestelde wijze aan de advocaat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 4 oktober 2010

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina