Regeling naturalisatietoets Sint Maarten

[Regeling vervallen per 31-12-2010.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 30-12-2010

Regeling van de Minister van Justitie van 5 oktober 2010, nr. 5670340/10, tot vaststelling van de Regeling naturalisatietoets Sint Maarten

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2010]

De naturalisatietoets, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Besluit naturalisatietoets is de toets zoals in opdracht van de Immigratie- en Naturalisatiedienst ontwikkeld door het Bureau ICE te Lienden en de Stichting CITO Markt tussen 28 oktober 2002 en 1 september 2004, welke in de Nederlandse taal is overhandigd aan de voormalige regering van de Nederlandse Antillen en onder haar verantwoordelijkheid is vertaald in de Papiamentse en de Engelse taal.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Bevoegd tot het afnemen van de naturalisatietoets is de door de toenmalige Minister van Justitie van de Nederlandse Antillen daartoe aangewezen ambtenaar, autoriteit of instelling.

 • 2 Tot de onder het eerste lid bedoelde bevoegdheid behoort de examinering van de Nederlandstalige naturalisatietoets alsmede de Engelstalige naturalisatietoets.

 • 3 De Secretaris-generaal reikt aan de kandidaat die de naturalisatietoets met succes heeft afgelegd, twee gelijkluidende exemplaren van het certificaat naturalisatietoets uit, bedoeld in artikel 6, met daarop de aantekening of de verzoeker de naturalisatietoets heeft behaald in de Nederlandse taal of de Engelse taal. Eén van de twee uit te reiken exemplaren bevat de zin ‘Dit betreft een duplicaat ten behoeve van het indienen van een naturalisatieverzoek’.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De resultaten van de naturalisatietoets worden standaard door twee correctoren beoordeeld. Er vindt geen nadere beoordeling plaats.

 • 2 Indien een of meer onderdelen van de naturalisatietoets als onvoldoende worden beoordeeld, kan de verzoeker eerst na zes maanden het betreffende onderdeel of de betreffende onderdelen opnieuw afleggen.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Aan het afleggen en de beoordeling van de resultaten van de naturalisatietoets alsmede aan het opnieuw afleggen en het beoordelen van de resultaten van niet gehaalde toetsonderdelen zijn kosten verbonden die door de verzoeker voorafgaande aan het afleggen van de betreffende toetsonderdelen voldaan dienen te worden.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde examengelden zijn:

  a. voor het afleggen van deel I

  Naf. 275,-;

  b. voor het afleggen van deel II

  Naf. 225,-;

  c. voor herkansing van deel I

  Naf. 140,-;

  d. voor herkansing onderdeel van deel II

  Naf. 75,-;

  e. voor herkansing van meer dan drie onderdelen van deel II

  Naf. 225,-;

 • 3 De inning van de in het eerste lid bedoelde examengelden geschiedt door middel van storting per onderdeel van het daarvoor genoemde bedrag op een door de toenmalige gezaghebber of door de tot toetsafname bevoegde autoriteit of instelling aangehouden rekening.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 2 Het modelcertificaat, bedoeld in het eerste lid, wordt ondertekend door de Secretaris-generaal.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking op 10 oktober 2010 en vervalt op 31 december 2010.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling naturalisatietoets Sint Maarten.

 • 3 Deze regeling wordt met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant en het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 oktober 2010

De

Minister

van Justitie,

E.M.H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina