Regeling politielegitimatiebewijs BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden van 5 oktober 2010, nr. 2010-0000612457, houdende nadere regels met betrekking tot het politielegitimatiebewijs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Regeling politielegitimatiebewijs BES)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 8, eerste lid, van het Besluit beheer politiekorps BES;

Besluit:

§ 1. Politielegitimatiebewijs

Artikel 1

Tijdens de uitoefening van de dienst dragen de volgende ambtenaren van politie een politielegitimatiebewijs volgens het door onze Minister vastgesteld model bij zich:

Artikel 3

De korpsbeheerder politie draagt zorg voor een behoorlijk toezicht op de bewaring van het te verstrekken politielegitimatiebewijs.

Artikel 4

  • 1 De korpsbeheerder politie draagt er zorg voor dat het politielegitimatiebewijs voor de uitreiking wordt geprepareerd op de wijze zoals door onze minister vastgesteld.

  • 2 De korpsbeheerder politie reikt het politielegitimatiebewijs na ondertekening uit aan de ambtenaar, bedoeld in artikel 1.

  • 3 De korpsbeheerder politie registreert de uitgifte van het politielegitimatiebewijs waarbij de naam van de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, en het uitgiftenummer worden vermeld.

Artikel 5

De ambtenaar, bedoeld in artikel 1, meldt vermissing, ontvreemding en geheel of gedeeltelijk tenietgaan van zijn politielegitimatiebewijs terstond aan de korpsbeheerder politie.

Artikel 6

  • 1 Bij overlijden of beëindiging van het dienstverband van de ambtenaar, bedoeld in artikel 1, of bij vervanging van het politielegitimatiebewijs neemt de korpsbeheerder politie het politielegitimatiebewijs in.

  • 2 De korpsbeheerder politie draagt zorg voor vernietiging van het ingenomen politielegitimatiebewijs.

  • 3 De korpsbeheerder politie haalt de registratie van de uitgifte, bedoeld in artikel 4, derde lid, door.

Artikel 7

Het legitimatiebewijs Korps politie, verstrekt op basis van de in de voormalige Nederlandse Antillen geldende Landsverordening van de 25ste september 1961 nopens de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren wordt uiterlijk 4 maanden na inwerkingtreding van deze regeling ingeleverd bij en vernietigd door de korpsbeheerder politie en behoudt tot het moment dat het is ingeleverd, maar uiterlijk 4 maanden na inwerkingtreding van deze regeling, zijn geldigheid.

Artikel 8

Deze regeling treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop het Besluit beheer politiekorps BES in werking treedt. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgeven na dat tijdstip, treedt deze regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot het in de eerste volzin bedoelde tijdstip.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Terug naar begin van de pagina