Regeling rechtspositie korps politie BES

[Regeling vervallen per 02-05-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 oktober 2010, nr. 2010-0000635550, houdende nadere regels over de rechtspositie van het korps politie BES (Regeling rechtspositie korps politie BES)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 1, onder j, en 23b, van het Besluit rechtspositie korps politie BES;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 02-05-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 10 oktober 2010 om 00:00 uur in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en om 06:00 uur in het Europese deel van Nederland. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, daarna wordt uitgegeven, treedt zij in werking met ingang de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot het in de eerste volzin bedoelde tijdstip.

Artikel 4

[Vervallen per 02-05-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling rechtspositie korps politie BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Bijlage , bedoeld in artikel 1

[Vervallen per 02-05-2012]

Bedragen in USD

Schaal/trede

1

2

3

4

5

6

7

8

1

748,60

768,72

930,17

1351,40

1743,02

2020,67

2317,88

2529,61

2

768,72

790,50

955,31

1406,15

1789,94

2067,60

2367,04

2583,24

3

790,50

811,17

1143,58

1448,05

1837,43

2116,20

2416,76

2636,31

4

811,17

833,52

1206,70

1489,39

1881,01

2165,36

2472,63

2693,86

5

833,52

856,98

1270,95

1529,05

1924,02

2215,64

2529,61

2750,84

6

856,98

880,45

1351,40

1568,72

1972,63

2265,92

2583,24

2813,97

7

880,45

904,47

 

1613,41

2020,67

2317,88

2636,31

2875,42

8

904,47

930,17

 

1658,66

2067,60

2367,04

2693,86

2933,52

9

930,17

955,31

 

1701,12

2116,20

2416,76

2750,84

2992,74

10

     

1743,02

2165,36

2472,63

2813,97

3058,10

11

     

1789,94

2215,64

2529,61

2875,42

3123,46

12

     

1837,43

2265,92

2583,24

2933,52

3184,36

13

       

2317,88

2636,31

2992,74

3244,13

14

       

2367,04

   

3308,94

15

       

2416,76

   

3372,63

Schaal/trede

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2875,42

3244,13

3492,18

3740,78

3930,73

4300,00

4607,82

5135,75

5421,79

2

2933,52

3308,94

3554,19

3803,35

3993,86

4417,32

4735,20

5277,10

5571,51

3

2992,74

3372,63

3615,64

3865,36

4184,92

4540,22

4865,36

5421,79

5724,58

4

3058,10

3431,84

3678,21

3930,73

4300,00

4607,82

4999,44

5571,51

5882,12

5

3123,46

3492,18

3740,78

3993,86

4417,32

4735,20

5135,75

5724,58

6044,13

6

3184,36

3554,19

3803,35

4184,92

4540,22

4865,36

5277,10

5882,12

6209,50

7

3244,13

3615,64

3865,36

4300,00

4703,91

4999,44

5421,79

6044,13

6381,01

8

3308,94

3678,21

3930,73

4417,32

4833,52

5135,75

5421,79

6209,50

6556,43

9

3372,63

3740,78

3993,86

4540,22

4966,48

5277,10

5571,51

 

6735,75

10

3431,84

3803,35

   

5103,35

5421,79

5724,58

   

11

3492,18

3865,36

   

5243,02

       

12

3532,40

               

13

3574,30

               

14

                 

15

                 
Terug naar begin van de pagina