Beheersregelen BES fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden BES

[Regeling vervallen per 30-08-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2011.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2010

Beheersregelen BES fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden BES

Artikel 1

[Vervallen per 30-08-2011]

 • 1 Het beheer betreffende het BES fonds ziektekosten overheidsgepensioneerden, verder te noemen het Fonds, wordt beheerst door de hierna volgende regelen.

 • 2 In deze regeling wordt onder de Minister verstaan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 30-08-2011]

 • 1 De directeur van de Stichting BES Pensioenfonds voert het algemeen beheer van het Fonds en draagt in die hoedanigheid de titel van Directeur van het BES fonds ziektekosten overheidsgepensioneerden. Bij belet, afwezigheid of ontstentenis wordt de directeur vervangen door een door hem aan te wijzen lid van het bestuur van de Stichting BES Pensioenfonds.

 • 2 Voor het door de Directeur van het BES fonds ziektekosten overheidsgepensioneerden verder te noemen de Directeur, te voeren algemeen beheer van het Fonds gelden de door de Minister vastgestelde of nader vast te stellen dienstvoorschriften voor de Directeur.

 • 3 De Directeur of degene die hem vervangt, vertegenwoordigt het Fonds in en buiten rechten.

Artikel 3

[Vervallen per 30-08-2011]

 • 1 In de personeelsbehoefte van het Fonds wordt voor zoveel nodig voorzien door de Minister, op voordracht van de Directeur.

 • 2 Het inkomen en de andere uitgaven voortvloeiende uit de voor het personeel geldende aanspraken komen ten laste van het Fonds.

 • 3 De bezoldiging en de overige aanspraken komen overeen met die geldende voor gelijkwaardig personeel aangesteld om in dienst van de staat op Bonaire, Sint Eustatius of Saba werkzaam te zijn.

Artikel 4

[Vervallen per 30-08-2011]

Het toezicht op het door de Directeur te voeren algemeen beheer van het Fonds wordt uitgeoefend door de Raad van Commissarissen.

De financiële controle wordt door de Raad van Commissarissen opgedragen aan een volledig bevoegd particulier accountant, die haar ten laste van het Fonds uitvoert.

Artikel 5

[Vervallen per 30-08-2011]

 • 1 De Raad van Commissarissen bestaat uit zeven leden die bij beschikking van de Minister worden benoemd, geschorst en ontslagen. Zij worden benoemd voor de tijd van vier jaren en kunnen onmiddellijk na afloop daarvan opnieuw worden benoemd.

 • 2 Twee commissarissen worden benoemd op voordracht van de Sectorale Overlegcommissie BES als bedoeld in het Besluit overlegstelsels BES en twee commissarissen op voordracht van de Union di Penshonado di Antiyas Hulandes.

 • 3 Aan de commissaris die langer dan zes achtereenvolgende maanden buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba verblijft, wordt eervol ontslag verleend.

Artikel 9

[Vervallen per 30-08-2011]

De Raad van Commissarissen, verder te noemen de Raad, kiest uit zijn midden een Voorzitter en een plaatsvervangend Voorzitter.

Alle stukken uitgaande van de Raad worden ondertekend door de Voorzitter of bij verhindering, afwezigheid of ontstentenis van deze door de plaatsvervangende Voorzitter.

Artikel 10

[Vervallen per 30-08-2011]

Zowel de Raad als iedere commissaris afzonderlijk zijn bevoegd aan de Directeur inlichtingen te vragen, welke zij voor de vervulling van hun taak behoeven, en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden betreffende het Fonds.

Artikel 11

[Vervallen per 30-08-2011]

De Raad vergadert in de regel eenmaal in een kwartaal met een minimum van twee vergaderingen in het kalenderjaar en verder telkens, wanneer het door de Voorzitter, door twee commissarissen, en of de Directeur nodig wordt geoordeeld. De vergaderingen worden in de regel door de Directeur of diens plaatsvervanger bijgewoond.

Artikel 12

[Vervallen per 30-08-2011]

De uitnodigingsbrieven tot de vergaderingen zullen het juiste tijdstip waarop en de plaats waar zij gehouden zullen worden, aangeven en verder een korte opgaaf behelzen van de te behandelen punten.

Deze brieven worden ten minste twee weken vóór het tijdstip van de vergadering door de zorg van de Directeur verzonden. In buitengewone gevallen kan een kortere tijdvak worden genomen.

Artikel 13

[Vervallen per 30-08-2011]

De Voorzitter leidt de vergadering en brengt de te behandelen punten ter sprake.

Artikel 14

[Vervallen per 30-08-2011]

De Directeur draagt zorg dat er notulen van de vergaderingen worden gemaakt.

Artikel 15

[Vervallen per 30-08-2011]

Punten, welke in de uitnodigingsbrieven tot de vergadering niet zijn genoemd, mogen slechts in behandeling worden genomen, indien op een voltallige vergadering bij geen der commissarissen daartegen bezwaar bestaat. Bestaat bezwaar tegen de behandeling, dan kan door de Voorzitter, staande de vergadering, het tijdstip voor een volgende bijeenkomst worden vastgesteld.

Artikel 16

[Vervallen per 30-08-2011]

De jaarlijks door de Directeur op te maken verantwoordingsstukken worden door de Raad van Commissarissen onderzocht.

De cijfers in die verantwoordingsstukken worden getoetst aan die, voorkomende in de door de Directeur aangehouden boeken en toelichtende bescheiden.

Artikel 17

[Vervallen per 30-08-2011]

Indien de Raad van oordeel is, dat tegen de goedkeuring van de verantwoording van de Directeur geen bedenkingen bestaan of de gemaakte bedenkingen door de Directeur bevredigend zijn opgelost, worden de verantwoordingsstukken door de Voorzitter gewaarmerkt en door de Directeur gezonden aan Onze Minister.

Indien de gemaakte bedenkingen naar het oordeel van de Raad niet door de Directeur zijn opgelost, brengt de Raad deze onder de aandacht van Onze Minister.

Artikel 18

[Vervallen per 30-08-2011]

De Raad neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen wordt behandeling van de zaak tot een volgende vergadering uitgesteld. Staken de stemmen wederom, dan beslist de Voorzitter.

Voor een wettig besluit moeten tenminste vier commissarissen op de vergadering aanwezig zijn.

Artikel 19

[Vervallen per 30-08-2011]

Elk van de commissarissen ontvangt voor iedere bijgewoonde vergadering een vergoeding van USD 83,30.

Artikel 20

[Vervallen per 30-08-2011]

Ten laste van het Fonds worden de noodzakelijk voor dit fonds gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed.

Artikel 21

[Vervallen per 30-08-2011]

De Directeur bepaalt, gehoord de Raad van Commissarissen, wie namens hem belast zijn met het ontvangen en betalen voor het Fonds.

Artikel 22

[Vervallen per 30-08-2011]

De Directeur kan aan de belanghebbenden voorschotten verlenen ter voldoening van kosten van geneeskundige behandeling en/of verpleging.

Artikel 23

[Vervallen per 30-08-2011]

 • 1 De gelden, die voor belegging beschikbaar komen, worden zo spoedig mogelijk op een der volgende wijzen belegd:

  • 1e. in eerste klas obligaties, verhandelbaar op een der grote wereldbeurzen;

  • 2e. in eerste klas aandelen welke opgenomen zijn in de officiële noteringen op een der grote wereldbeurzen;

  • 3e. in eerste klas aandelen, welke verhandeld worden via de zogenaamde over the counter market;

  • 4e. door deelneming in participatie-maatschappijen;

  • 5e. in korte termijn depositos;

  • 6e. in instrumenten welke naar hun aard daarvoor in aanmerking komen;

  • 7e. in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in:

   • industriële, financiële en/of commerciële projekten

   • onroerende goederen

   • deelname in particuliere en/of overheidsbedrijven.

 • 2 Voor het beleggen van gelden overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel is de goedkeuring vereist van de Raad van Commissarissen.

 • 3 Het aankopen en te gelde maken van effekten, alsmede het bewaren van de geldswaardige papieren, eigendom van het Fonds, geschiedt op de door de Directeur te bepalen wijze, gehoord de Raad van Commissarissen.

Artikel 24

[Vervallen per 30-08-2011]

Van de uitgaven voor het beheer voor het volgend kalenderjaar wordt door de Directeur telkenjare een begroting opgemaakt, welke na goedkeuring door de Raad van Commissarissen de Minister vóór 1 december wordt aangeboden. De begroting van het jaar 1976 wordt in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin vóór 16 februari 1976 aan de Gouverneur aangeboden.

Artikel 25

[Vervallen per 30-08-2011]

Deze regeling berust op artikel 7 van de Wet tegemoetkoming ziektekosten overheidsgepensioneerden BES.

Artikel 26

[Vervallen per 30-08-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Beheersregelen BES fonds Ziektekosten Overheidsgepensioneerden BES.

Terug naar begin van de pagina