Regeling aanwijzing niet-werknemer BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling aanwijzing niet-werknemer BES

Artikel 1

In deze regeling wordt onder wet verstaan: de Pensioenwet ambtenaren BES.

In deze regeling wordt onder openbare lichamen verstaan: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 2

 • 1 Geen werknemer in de zin van de wet wegens hun bijzondere arbeidsvoorwaarden of de bijzondere aard van hun werkzaamheden zijn:

  • a. personen, die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst zijn genomen in het kader van een door de overheid getroffen regeling die tot doel heeft om door een tijdelijke tewerkstelling de opneming in het arbeidsproces te bevorderen van personen die behoren tot een of meer bepaalde groepen van werklozen;

  • b. buiten de openbare lichamen werkzame personen, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten en in de openbare lichamen zijn aangesteld of in dienst genomen;

  • c. personen, die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht bij wijze van sociale werkvoorziening tewerkgesteld zijn;

  • d. personen, wier beloning bestaat uit incidentele vergoedingen, zoals vacatiegelden, kostenvergoedingen en daarmede overeenkomende schadeloosstellingen;

  • e. personen, die op de voet van vrijwilliger in dienst van de dienst der brandweer zijn;

  • f. personen, die blijkens de bewoordingen van de aanstelling of arbeidsovereenkomst in dienst zijn genomen hoofdzakelijk ten behoeve van een wetenschappelijke of praktische opleiding of vorming van henzelf.

Artikel 3

Geen werknemer in de zin van de wet wegens de korte duur van zijn dienstverhouding is degene die voor ten hoogste zes maanden aaneengesloten in dienst is genomen. Degene die voor onbepaalde tijd in dienst is genomen wordt geacht werknemer in de zin van de wet te zijn.

Artikel 4

Geen werknemer in de zin van de wet wegens geringe omvang van zijn werkzaamheden is degene wiens inkomen ter zake van zijn dienstbetrekking of, indien hij meer dan één dienstbetrekking gelijktijdig vervult, wiens inkomen ter zake van die dienstbetrekkingen, herleid tot een jaarbedrag, minder bedraagt dan het bedrag van de franchise, bedoeld in artikel 26 van de wet.

Terug naar begin van de pagina