Regeling continudiensttoelage BES

[Regeling vervallen per 28-09-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-07-2012.]
Geldend van 09-10-2011 t/m 30-06-2012

Regeling continudiensttoelage BES

Artikel 1

[Vervallen per 28-09-2012]

De bij de Huizen van Bewaring op de openbare lichamen werkzame ambtenaar, die ingevolge de voor hem geldende werkrooster in continudienst werkzaam is, ontvangt een continudiensttoelage met inachtneming van het bepaalde in de volgende artikelen.

Artikel 2

[Vervallen per 28-09-2012]

De in artikel 1 bedoelde ambtenaar wordt geacht in continudienst werkzaam te zijn indien hij ingevolge de voor hem geldende werkrooster regelmatig rouleert in dag-, avond- en nachtdienst dan wel in dag- en avonddienst.

Artikel 3

[Vervallen per 28-09-2012]

De in artikel 1 bedoelde ambtenaar, die niet in continudienst werkzaam is, wordt, ingeval hij tijdelijk in de desbetreffende werkrooster wordt ingedeeld, voor de duur van die indeling geacht in continudienst werkzaam te zijn.

Artikel 4

[Vervallen per 28-09-2012]

De continudiensttoelage bedraagt USD 67,04 per maand, indien de ambtenaar ingevolge de voor hem geldende werkrooster regelmatig rouleert in dag-, avond- en nachtdienst en USD 50,28 per maand, indien hij ingevolge de voor hem geldende werkrooster regelmatig rouleert in dag- en avonddienst.

Artikel 5

[Vervallen per 28-09-2012]

Gedurende de tijd dat de in artikel 1 bedoelde ambtenaar vrijstelling van dienst wegens bijzondere omstandigheden zonder behoud van inkomen geniet dan wel geschorst is of in strijd met zijn verplichtingen opzettelijk nalaat zijn dienst te verrichten, ontvangt hij geen continudiensttoelage.

Artikel 6

[Vervallen per 28-09-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling continudiensttoelage BES.

Terug naar begin van de pagina