Regeling houdende een overgangsartikel voor de periode vanaf de transitiedatum tot aan de inwerkingtreding van het Besluit zorgverzekering BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 september 2010, nr. Z/VV-3023962, houdende een overgangsartikel voor de periode vanaf de transitiedatum tot aan de inwerkingtreding van het Besluit zorgverzekering BES

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 22a van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Besluit:

Enig Artikel

  • 1 Dit artikel is van toepassing in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en verstaat onder:

    • a. tijdstip van transitie: het tijdstip, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

    • b. het tijdstip van inwerkingtreding: het tijdstip waarop artikel 18.4.1 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in werking treedt;

    • c. overgangsperiode: de periode vanaf het tijdstip van transitie tot het tijdstip van inwerkingtreding.

  • 2 Tijdens de overgangsperiode worden de volgende wetten en daarop berustende bepalingen, zonodig in afwijking van wat op dat punt in die wetten en bepalingen is geregeld, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

  • 3 Voor de toepassing van het tweede lid wordt in de in dat lid genoemde wetten en in de daarop gebaseerde regelingen tijdens de overgangsperiode voor de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne’ gelezen ‘Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport’.

  • 4 Indien noodzakelijk voor een goede uitvoering van de in het tweede lid genoemde wetten tijdens de overgangsperiode, wordt de tekst daarvan gelezen in het licht van de tekst van het Besluit zorgverzekering BES die genoemde wetten zal vervangen. De toepassing van de eerste zin leidt niet tot een uitkomst ten nadele van de belanghebbende.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina