Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap [...] betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 20-03-2014 t/m 31-12-2014

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 september 2010, nr. WJZ/10142335, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet post BES (Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES en de Wet post BES)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de uitvoering van en het toezicht op de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaarschriften gericht tegen beschikkingen als bedoeld in artikel 1, waaronder begrepen het nemen van beslissingen op bezwaarschriften.

  • 2 Aan de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom wordt tevens machtiging verleend voor het voeren van verweer in de gevallen waarin beroep is ingesteld tegen een beslissing op bezwaarschrift die de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom heeft genomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom kan voor de in artikelen 1 en 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal, de directeur Wetgeving en Juridische Zaken, het hoofd Bureau Bestuursraad, de directeur Financieel-Economische Zaken, de directeur Bedrijfsvoering en de directeur van de Auditdienst van het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom betreffende de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.

Dit besluit zal in de Staatscourant geplaatst worden.

Den Haag, 28 september 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina