Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 september 2010, nr. WJZ/10142110, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom betreffende de Wet merken BES (Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

  • b. de Directeur-Generaal: de Directeur-Generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) zoals bedoeld in artikel 1.4 derde lid, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Artikel 2

  • 1 Aan de Directeur-Generaal wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van beschikkingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de uitvoering van de Wet merken BES.

  • 2 De minister en de Directeur-Generaal maken omtrent uitoefening van de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden nadere afspraken.

Artikel 3

  • 1 De Directeur-Generaal kan voor de in de artikel 2 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 Het verlenen van ondermandaat alsmede wijziging daarvan, geschiedt schriftelijk en wat de formulering betreft in overeenstemming met de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken.

  • 3 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat als bedoeld in het tweede lid wordt gezonden aan de directeur-generaal Ondernemen en Innovatie en aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 4

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging inzake Wet merken BES.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 september 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina