Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessie BES

[Regeling vervallen per 17-02-2016 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2015.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2014

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 27 september 2010, nr. WJZ/10141115, houdende vaststelling van de hoogte van de vergoeding voor de kosten van het verlenen van een concessie, het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Wet telecommunicatievoorzieningen BES bepaalde en de uitoefening van bevoegdheden inzake de telecommunicatie door een openbaar lichaam (Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessie BES)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7, vijfde lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-02-2016]

  • 2 Voor het aantal aansluitingen wordt uitgegaan van het aantal aansluitpunten uiterlijk in de maand oktober van het voorafgaande jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 17-02-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoedingen telecommunicatieconcessie BES.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 september 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina