Besluit ambtsketen gezaghebbers BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit van 30 september 2010, houdende bepalingen omtrent de door de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te dragen ambtsketen (Besluit ambtsketen gezaghebbers BES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 september 2010, kenmerk 2010-0000193230, Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties, Directie Openbaar Bestuur en Democratie;

Gelet op artikel 89 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De ambtsketen van de gezaghebber bestaat uit een zilveren ketting met daaraan gehecht een zilveren penning, met aan de ene zijde het wapen van het openbaar lichaam en aan de andere zijde het Rijkswapen.

Artikel 2

De gezaghebber draagt de ambtsketen, wanneer hij:

Artikel 3

Bij verhindering of ontstentenis van de gezaghebber wordt de ambtsketen in de gevallen, bedoeld in artikel 2, gedragen door degene die hem vervangt.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de zesde oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina