Regeling invoer vis of visserij-producten uit derde landen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling invoer vis of visserij-producten uit derde landen BES

Artikel 1

Indien zich op het grondgebied van een land een ziekte als in de bijlage bij deze beschikking vermeld, een zoönose, enige andere ziekte waarvan ernstige gevaren voor de gezondheid van mens en/of dier het gevolg kunnen zijn, of een risico waaraan zulke gevaren kunnen zijn verbonden voordoet of verspreidt, of indien andere redenen op veterinaire overwegingen of op de noodzaak tot bescherming van de volksgezondheid gegrond daartoe nopen, wordt, al naargelang de ernst van de situatie:

  • a. de invoer van visserijproducten, zowel rechtstreeks als via een ander land, uit het betreffende land of uit een deel daarvan geschorst,

  • b. een of meer bijzondere voorwaarden gesteld aan de visserijproducten die uit het grondgebied van het betreffende land of een deel daarvan afkomstig zijn of via dat land of landsdeel zijn doorgevoerd.

Artikel 2

  • 1 Indien aan de bevoegde instantie bij controle of inspectie van een partij visserijproducten die uit een ander land worden ingevoerd blijkt dat deze een gevaar voor de gezondheid van mens en/of dier kunnen vormen, gaat zij terstond over tot inbeslagneming en vernietiging van de betreffende partij.

  • 2 Indien daartoe aanleiding bestaat wordt langs de daartoe geëigende kanalen terstond van de in het eerste lid bedoelde feiten kennis gegeven aan de Commissie en/of de bevoegde instanties van een of meer landen van de Europese Unie.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad waarin zij geplaatst is en werkt terug tot en met 9 november 1998.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling invoer vis of visserij-producten uit derde landen BES.

Terug naar begin van de pagina