Regeling verpakking visserij producten BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling verpakking visserij producten BES

Artikel 1

De verpakking van voor de uitvoer bestemde visserijproducten, als bedoeld in artikel 23 van het Besluit visserij producten 1999 BES, geschiedt onder zodanige hygiënische omstandigheden, dat elke besmetting van de producten wordt voorkomen.

Artikel 2

De verpakking van een visserijproduct is zodanig geconstrueerd en aangebracht, dat de inhoud ervan niet kan worden veranderd zonder dat het verpakkingsmateriaal wordt geopend of aangetast.

Artikel 3

  • 1 Onverminderd de overige voorschriften die met betrekking tot de verpakking van producten in het algemeen of visserijproducten in het bijzonder reeds zijn of nog zullen worden vastgesteld, is het verpakkingsmateriaal van een zodanige aard, dat:

    • a. het geen verandering kan aanbrengen in de organoleptische kenmerken van de visserijproducten en de bereidingsmethoden die erop zijn toegepast;

    • b. het geen voor de menselijke gezondheid schadelijke stoffen op de visserijproducten kan overbrengen;

    • c. het voldoende stevigheid bezit om aan de visserijproducten een doeltreffende bescherming te bieden.

  • 2 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder verpakkingsmateriaal mede verstaan iedere andere stof die, en ieder ander voorwerp dat ten dienste van of tijdens het verpakken met de visserijproducten in contact komt of kan komen.

Artikel 4

De handeling van het verpakken moet zijn voltooid voordat de visserijproducten de inrichting waarin dit geschiedt verlaten.

Artikel 5

  • 1 Het verpakkingsmateriaal mag niet opnieuw gebruikt worden, tenzij het betreft speciaal daartoe vervaardigde, ondoordringbare en gladde recipiënten, die bestaan uit corrosie-bestendige stoffen en gemakkelijk te reinigen en te ontsmetten zijn. In dat geval kunnen zij na reiniging en ontsmetting opnieuw gebruikt worden.

  • 2 Verpakkingen waarin verse producten onder ijs worden verpakt zijn zo geconstrueerd, dat het smeltwater kan afvloeien.

Artikel 6

Nog niet gebruikt of voor hergebruik overeenkomstig artikel 5, eerste lid, gereed liggend verpakkingsmateriaal wordt opgeslagen in een afzonderlijke ruimte, die van de plaatsen waar de be- of verwerking of enige andere behandeling van de visserijproducten plaatsvindt gescheiden is. Het materiaal wordt afdoende tegen bestoffing, vervuiling en besmetting beschermd.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het Publicatieblad waarin zij geplaatst is en werkt terug tot en met 9 november 1998.

Terug naar begin van de pagina