Besluit beperking openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen gerubriceerd archief, over de periode (1903)1939–1975 (1983)

Geldend van 06-10-2010 t/m heden

Besluit van de Minster van Financiën d.d. 31 augustus 2010, nr. Bedr/2010/526 M, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen gerubriceerd archief, over de periode (1903)1939–1975 (1983)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, lid 1a en c, van de Archiefwet 1995;

Gezien het advies van het Nationaal Archief dd. 23 augustus 2910, nr. NA/10/5.606;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden, worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen bescheiden van het gerubriceerd archief, over de periode (1903)1939–1975 (1983), met de inventarisnummers zoals opgenomen in de bijlage, de in het volgende artikel genoemde beperkingen gesteld.

Artikel 2

Raadpleging of gebruik binnen de expiratieperiode van de in het vorige artikel bedoelde inventarisnummers is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruik gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van publicatie in de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De

Minister

van Financien,
namens deze:

plv. Secretaris-generaal,

A.S.M. Koeleman

Bijlage

Inventaris

Beschrijving

Expiratiedatum

213

Verzoeken aan de Inspecteur der Belastingen om ingehouden dividendbelasting van leden van het Koninklijk Huis te betalen; periode 1949–953

Jan. 2029

273

Voorzittersarchief van mr. J.R.H. van Schaik van de Commissie tot Zuivering van enkele ambtenaren van het departement van Financiën; periode 1945–1963

Jan. 2025

Terug naar begin van de pagina