Vuurwapenregeling BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Vuurwapenregeling BES

Artikel 1

 • 1 De in deze regeling voorkomende uitdrukkingen hebben, met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid, dezelfde betekenis als die zij hebben in de Vuurwapenwet BES.

 • 2 Onder vuurwapenen worden mede verstaan: alarmpistolen en andere soortgelijke voor bedreiging of afdreiging geschikte voorwerpen met uitzondering van die, welke geen loop of een kennelijk verkorte, geheel gevulde loop hebben en welke zodanig zijn ingericht, dat zij enkel losse patronen van een kaliber kleiner dan 6 millimeter kunnen bevatten, terwijl de ligplaats van die patronen en de gasuitlaat loodrecht staan op den loop of op de lengterichting van het voorwerp.

Artikel 2

 • 1 Invoer, uitvoer en doorvoer van vuurwapenen en van munitie zijn verboden.

 • 2 Vervoer van vuurwapenen, anders dan door iemand, die ingevolge de Wapenwet BES het wapen in het openbaar mag dragen, is op de openbare weg of op een voor het publiek toegankelijke plaats verboden.

Artikel 3

De verbodsbepalingen, genoemd in artikel 2, zijn niet van toepassing ten aanzien van invoer, uitvoer, doorvoer en vervoer:

 • 1. door of vanwege het Rijk of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • 2. toegelaten door de betrokken gezaghebber of met machtiging van hem, door de korpschef of door degene die als zijn plaatsvervanger is aangewezen, mits dit geschiedt met inachtneming van de voorwaarden die bij de toelating zijn gesteld.

Artikel 4

 • 1 Invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer ingevolge artikel 3 heeft niet anders plaats dan krachtens consent hetwelk op aanvraag kan worden verleend door de betrokken gezaghebber of met machtiging van hem, door de korpschef of degene die als zijn plaatsvervanger is aangewezen.

 • 2 De aanvraag en het consent worden onderscheidenlijk ingericht naar de bij deze regeling gevoegde modellen A en B.

 • 3 Bij de aanvraag kiest de belanghebbende woonplaats in het openbaar lichaam waar de aanvraag wordt ingediend.

 • 4 De aanvrager verstrekt de door of vanwege de betrokken gezaghebber gevraagde inlichtingen of bescheiden.

Artikel 5

 • 1 De gezaghebber gedraagt zich in de uitvoering van deze regeling naar de aanwijzingen van Onze Minister van Justitie.

 • 2 Zij zijn verplicht een register te houden en daarin aantekening te doen van elk door hen ingevolge deze regeling verleend consent.

Artikel 6

 • 1 Ten bate van 's Rijks kas betaalt degene aan wie een consent wordt verleend ter vergoeding van de administratiekosten:

  • a. voor zover het betreft een consent van invoer, USD 0,30 per kilogram gewicht van de voorwerpen waarvoor het consent geldt;

  • b. voor zover het betreft een consent van vervoer van vuurwapenen, USD 0,20 voor elk wapen, waarvoor het consent geldt;

  • c. en overigens USD 0,60 per duizend kilogram bruto gewicht van de voorwerpen, waarvoor het consent geldt, met een minimum van USD 3.

 • 2 De in het vorige lid vermelde bedragen worden niet geheven:

  • a. bij doorvoer zonder overlading;

  • b. bij invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer door of vanwege één van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, Curaçao, Sint Maarten of Nederland;

  • c. bij invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer door verenigingen, die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 2a van de Wapenwet BES;

  • d. bij invoer, uitvoer, doorvoer of vervoer van oorlogswapens en projectielen voor oorlogswapens en andere oorlogsmunitie.

Artikel 7

De aanvraag om een machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen, alsmede de machtiging, waar nodig, voorzien van een aangehechte bon voor de aflevering van een vuurwapen, worden onderscheidenlijk ingericht naar de bij deze regeling gevoegde modellen C en D.

Artikel 8

Ten bate van 's Rijks kas betaalt degene aan wie een machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen wordt verleend ter vergoeding van de administratiekosten:

 • 1. voor zover het betreft een bijzondere machtiging, USD 0,60 voor elk wapen, waarvoor de machtiging geldt;

 • 2. voor zover het betreft een algemene machtiging, USD 14 bij de uitreiking daarvan en vervolgens telkens in de eerste maand van elk kalenderjaar eveneens USD 14.

Artikel 9

 • 1 Aan elke machtiging tot het voorhanden hebben van een vuurwapen wordt steeds de voorwaarde verbonden dat de houder de bepalingen, bij of krachtens de Vuurwapenwet BES gesteld, stipt zal naleven.

 • 2 Aan een machtiging tot het voorhanden hebben van vuurwapenen, verleend aan iemand, die van het afleveren van vuurwapenen of van munitie aan particulieren een beroep of een gewoonte maakt, worden steeds de navolgende voorwaarden verbonden:

  • a. dat de houder behoorlijke voorzorgsmaatregelen zal nemen en behoorlijk toezicht zal uitoefenen of doen uitoefenen om te verzekeren, dat voor hem handelende personen de bepalingen, bij of krachtens de Vuurwapenwet BES gesteld, stipt naleven;

  • b. dat het doorlopend register, bedoeld in artikel 4 van de Vuurwapenwet BES, is ingericht overeenkomstig het bij deze regeling gevoegde model E;

  • c. dat hij op een bon voor de aflevering van een vuurwapen alleen dan een vuurwapen zal afleveren, indien de inhoud van de bon zich daartegen niet verzet, en dat hij zal handelen overeenkomstig hetgeen op de bon is aangegeven;

  • d. dat hij er nauwlettend zorg voor draagt, dat de wapens en munitie, die hij voorhanden heeft, steeds onderling streng gescheiden worden bewaard in behoorlijk afgesloten plaatsen of ruimten, die onderling zover mogelijk van elkaar staan.

Artikel 10

Het bewaarloon, bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Vuurwapenwet BES bedraagt USD 0,60 per kilogram gewicht van de in bewaring gegeven voorwerpen, doch ten minste USD 0,60 per jaar. Niet geheel vervulde jaren worden daarbij voor een vol jaar gerekend.

Terug naar begin van de pagina