Regeling gebruik hoogtemeter BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling gebruik hoogtemeter BES

Afdeling I. Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. grondkoers: de projectie op het aardoppervlak van de vliegbaan van een luchtvaartuig waarvan de richting wordt uitgedrukt in graden ten opzichte van het ware noorden afgekort T, het magnetische noorden afgekort M of het kaartnetnoorden afgekort G;

 • b. voet: de lengte gelijk aan 0.3048 m;

 • c. hoogte: de verticale afstand tussen een vlak, een punt of een als punt te beschouwen voorwerp en een referentievlak, referentiepunt of als referentiepunt te beschouwen voorwerp;

 • d. vliegniveau: een vlak van constante atmosferische druk in relatie tot het referentie-drukvlak van 1013.2 hectopascals (hPa), dat van soortgelijke vlakken is gescheiden door bepaalde drukintervallen;

 • e. overgangshoogte: de hoogte boven gemiddeld zeeniveau waarop en waar beneden de vlieghoogte wordt uitgedrukt in hoogte boven gemiddeld zeeniveau;

 • f. overgangsniveau: het laagst beschikbare vliegniveau boven de overgangshoogte;

 • g. QFE: de atmosferische druk op het vliegveldniveau;

 • h. QNH: de QFE herleid tot gemiddeld zeeniveau in de ICAO-standaardatmosfeer.

Artikel 2. Vliegniveaus

 • 1. Vliegniveau nul is gelegen op het atmosferisch drukvlak van 1013,2 hPa. Opeenvolgende vliegniveaus zijn gescheiden door een drukinterval dat overeenkomst met ten minste 500 voet in de ICAO-standaardatmosfeer.

 • 2. Een vliegniveau wordt aangeduid met de hoofdletters FL gevolgd door een getal, dat overeenkomt met een honderdste deel van de desbetreffende drukhoogte in voeten in de ICAO-standaardatmosfeer.

Artikel 3. Overgangshoogte en overgangsniveau

De overgangshoogte in de Flamingo CTR, bedoeld in de Regeling aanwijzing luchtruim en aanwijzing luchtverkeersdienstverlener BES, is 2500 voet.

Artikel 4

Voor genoemde luchtvaartterreinen wordt tenminste elk uur door de bij of krachtens de KMNI-wet aangewezen verlener van luchtvaartmeteorologische diensten de QNH geregistreerd en zo snel mogelijk aan de luchtverkeersdiensten doorgegeven.

Afdeling II. Gebruik hoogtemeter

Artikel 5. Hoogtemeterinstelling

 • 1. Vóór de aanvang van een vlucht wordt elke drukhoogtemeter gecontroleerd op juiste aanwijzing.

 • 2. Vóór het opstijgen wordt tenminste één drukhoogtemeter ingesteld op de QNH van het luchtvaartterrein en wordt de hoogte van het luchtvaartuig uitgedrukt in voeten boven zeeniveau tot en met het bereiken van de overgangshoogte.

 • 3. Bij het tijdens de stijgvlucht passeren van de overgangshoogte wordt tenminste één drukhoogtemeter ingesteld op de drukwaarde van 1013.2 hPa en wordt de hoogte van het luchtvaartuig uitgedrukt in termen van vliegniveau.

 • 4. Bij het tijdens de daalvlucht passeren van het overgangsniveau wordt tenminste één drukhoogtemeter ingesteld op de QNH van het luchtvaartterrein en wordt de hoogte van het luchtvaartuig uitgedrukt in voeten boven zeeniveau

Artikel 6

De instelling op QNH kan reeds vóór het passeren van het overgangsniveau geschieden, indien de betrokken luchtverkeersleidingsdienst – na het verstrekken van de naderingsklaring – toestaat om vlieghoogte uit te drukken in hoogte boven gemiddeld zeeniveau uitgedrukt in voeten nadat de einddaling is ingezet en wordt voorzien dat boven de overgangshoogte geen horizontale vlucht meer zal plaatsvinden.

Bijlage behorende bij de Regeling gebruik hoogtemeter BES

Algemene tabel van kruishoogtes

000°–179°

180°–359°

IFR vluchten

VFR vluchten

IFR vluchten

VFR vluchten

 

Hoogte MSL

 

Hoogte MSL

 

Hoogte MSL

 

Hoogte MSL

FL

meter

voet

FL

meter

voet

FL

meter

voet

FL

meter

voet

–90

   

0

   

10

300

1000

20

600

2000

30

900

3000

35

1050

3500

40

1200

4000

45

1350

4500

50

1500

5000

55

1700

5500

60

1850

6000

65

2000

6500

70

2150

7000

75

2300

7500

80

2450

8000

85

2600

8500

90

2750

9000

95

2900

9500

100

3050

10000

105

3200

10500

110

3350

11000

115

3500

11500

120

3650

12000

125

3800

12500

130

3950

13000

135

4100

13500

140

4250

14000

145

4400

14500

150

4550

15000

155

4700

15500

160

4900

16000

165

5050

16500

170

5200

17000

175

5350

17500

190

5500

18000

185

5650

18500

190

5800

19000

195

5950

19500

200

6100

20000

205

6250

20500

210

6400

21000

215

6550

21500

220

6700

22000

225

6850

22500

230

7000

23000

235

7150

23500

240

7300

24000

245

7450

24500

250

7600

25000

255

7750

25500

260

7900

26000

265

8100

26500

270

8250

27000

275

8400

27500

280

8550

28000

285

8700

28500

290

8850

29000

     

300

9150

30000

     

310

9450

31000

     

320

9750

32000

     

330

10050

33000

     

340

10350

34000

     

350

10650

35000

     

360

10950

36000

     

370

11300

37000

     

380

11600

38000

     

390

11900

39000

     

400

12200

40000

     

410

12500

41000

     

430

13100

43000

     

450

13700

45000

     

470

14350

47000

     

490

14950

49000

     

510

15550

51000

     

etc.

etc.

etc.

     

etc.

etc.

etc.

     

Afkortingen: FL vliegniveau

Hoogte MSL: hoogte boven gemiddeld zeeniveau

Terug naar begin van de pagina