Regeling registratie koeriersdiensten BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling registratie koeriersdiensten BES

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3

 • 1 Een verzoek tot registratie wordt schriftelijk ingediend bij de minister met gebruikmaking van het formulier overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

 • 2 Een verzoek om registratie waarbij geen gebruik gemaakt is van het in het eerste lid bedoelde formulier wordt niet in behandeling genomen.

 • 3 Van de registratie wordt een verklaring afgegeven overeenkomstig het model opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze regeling.

Artikel 4

Jaarlijks vóór 1 maart verschaft de geregistreerde vervoerder een overzicht van de tarieven alsmede de wijzigingen in de verstrekte gegevens aan de minister.

Artikel 5

De registratie van een vervoerder kan worden beëindigd indien:

Bijlage 1a. behorende bij de regeling registratie koeriersdiensten bes

Aanvraag voor registratie vervoerders ten behoeve van het vervoer van brieven tot en met 2000 gram

Gegevens van de aanvrager

 • a. Moet de verklaring van registratie op uw eigen naam of op naam van een rechtspersoon worden gesteld?

  eigen naam; ga verder naar c.

  rechtspersoon; ga verder naar b.

 • b. Wat is de rechtsvorm van de onderneming? 1

  naamloze vennootschap

  besloten vennootschap

  coöperatieve vereniging

  stichting

  vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

  of andere nl.:

 • c. Als de machtiging op eigen naam komt te staan, treedt u dan op voor een:

  vennootschap onder firma (VOF)

  commanditaire vennootschap (CV)

  maatschap

  eenmanszaak

 • d. De verklaring van registratie dient op naam te worden

  gesteld van:

  Naam ......

  Adres......

  Woonplaats......

  Postbusnummer......

 • e. Indien de aanvrager een natuurlijk persoon is, wat is dan de:

  geboortedatum......geboorteplaats......

 • f. Bij welke Kamer van Koophandel en Nijverheid staat de aanvrager ingeschreven en wat is het inschrijfnummer?

 • g. Contactpersoon van de aanvrager

  Naam...... Telefoon...... Functie......

Bijlage 1b. behorende bij de Regeling registratie koeriersdiensten BES

Bij de aanvraag dient u de volgende stukken te voegen:

een uittreksel uit het register van de Kamer van Koophandel en Nijverheid;

een gedetailleerde opgave van de toe te passen tarieven;

indien gedeponeerd een schrift van de algemene leveringsvoorwaarden.

Ondergetekende, verklaart dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en verzoekt om registratie als vervoerder ten behoeve van het vervoer van brieven tot en met 2000 gram.

Plaats......bedrijfsstempel

Datum......

Naam......

Functie......

Handtekening......

(niet door de aanvrager in te vullen)

Registratienummer......

Bijlage 2. behorende bij de Regeling registratie koeriersdiensten BES

Registratienummer

De Minister van Economische Zaken verklaart dat (naam van de aanvrager) geboren op (geboortedatum en geboorteplaats) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te (plaats en nummer) is geregistreerd als vervoerder als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder a, 2°, van de Wet post BES onder nummer (registratienummer).

Het verdient aanbeveling het registratienummer op alle zakelijke correspondentie, nota’s en in de handelsreclame te vermelden.

 1. Aankruisen hetgeen van toepassing is.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina