Regeling inzake de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling inzake de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES

Artikel 1

 • 1 Tijdens de uitoefening van de dienst dragen de volgende ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten een legitimatiebewijs volgens het model, bedoeld in bijlage 1 van deze regeling bij zich tenzij voor hen een ander legitimatiebewijs is vastgesteld.

 • 2 De legitimatiebewijzen worden uitgevoerd in zwarte opdruk op gekleurd cheque-papier en wel:

  • a. voor de ambtenaren van het openbaar ministerie bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in eerste aanleg op een gele ondergrond;

  • b. voor de overige opsporingsambtenaren op een roze ondergrond.

 • 3 De legitimatiebewijzen zijn doorlopend genummerd en worden aan de linkervoorzijde voorzien van een foto van de houder. Zij worden ingekapseld in plastic of soortgelijk doorschijnend materiaal.

Artikel 2

De legitimatiebewijzen hebben een geldigheidsduur van ten hoogste tien jaren. De datum, waarop de geldigheidsduur eindigt, zal op het legitimatiebewijs worden vermeld.

Artikel 5

 • 1 Zodra de houder van een legitimatiebewijs ophoudt de hoedanigheid van opsporingsambtenaar te bezitten, is hij gehouden het legitimatiebewijs onverwijld bij de korpsbeheerder van het politiekorps Bonaire, Sint Eustatius en Saba in te leveren.

 • 2 Bij vermissing, ontvreemding en geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het legitimatiebewijs dient daarvan door de houder terstond te worden kennisgegeven aan de gezaghebber zijner woonplaats. De gezaghebbers zijn gehouden zodanige kennisgevingen ten spoedigste door te geven aan de korpsbeheerder.

 • 3 De in de voorgaande leden bedoelde inlevering of kennisgeving geschiedt zoveel mogelijk door tussenkomst van het hoofd van de dienst of werkgever van de betrokken opsporingsambtenaar.

Artikel 6

 • 1 Aanvragen tot afgifte van een legitimatiebewijs dienen te worden gericht aan de korpsbeheerder, onder gebruikmaking van een aanvraagformulier, ingericht als aangegeven in bijlage II van deze regeling.

 • 2 De aanvragen worden ondertekend door het hoofd van de dienst of onderneming of door één of meer daartoe bevoegde leden van het bestuur der vereniging of stichting, waarbij of waarvoor de opsporingsambtenaar werkzaam is.

 • 3 De aanvragen dienen vergezeld te gaan van twee goedgelijkende pasfoto's van de opsporingsambtenaar. Deze pasfoto's moeten 4 cm hoog en 3 cm breed zijn.

Artikel 7

 • 1 Door de zorg van de korpsbeheerder zullen de opsporingsambtenaren, alsmede hun hoofden van dienst of werkgevers, dan wel de betrokken verenigingen of stichtingen tijdig schriftelijk in kennis worden gesteld van het verstrijken van de geldigheidsduur der legitimatiebewijzen. Na ontvangst dezer kennisgeving zijn de opsporingsambtenaren gehouden twee recente pasfoto’s in te leveren bij het hoofd van dienst, de werkgever, de vereniging of de stichting, die deze zal doorzenden aan de korpsbeheerder, onder opgave van de wijzigingen, die eventueel in de gegevens op het legitimatiebewijs moeten worden aangebracht.

 • 2 Het nieuwe legitimatiebewijs wordt aan het hoofd van de dienst, de werkgever, de vereniging of de stichting gezonden, die dit aan betrokkene zal doen uitreiken tegen inlevering van het oude legitimatiebewijs. Het hoofd van dienst, de werkgever, de vereniging of stichting zendt het ingeleverde legitimatiebewijs ten spoedigste aan de korpsbeheerder.

Artikel 9

 • 1 De verstrekking van legitimatiebewijzen geschiedt kosteloos.

 • 2 De legitimatiebewijzen worden vervaardigd en uitgereikt door de zorg van de korpsbeheerder.

 • 3 De korpsbeheerder plaatst op elk legitimatiebewijs een afdruk van zijn dienststempel, zodanig dat daardoor ook de pasfoto gedeeltelijk wordt bedekt.

 • 4 Wanneer de opsporingsambtenaar tevens hulpofficier van justitie is, wordt zulks op het legitimatiebewijs vermeld.

Artikel 10

Door de zorg van de korpsbeheerder worden de door hem afgegeven legitimatiebewijzen geregistreerd in een doorlopend register, waarvan de bladzijden zijn ingericht als aangegeven in bijlage III van deze beschikking. Naast dit register wordt een alphabetisch-lexicografisch kaartsysteem bijgehouden, waarvan de kaarten zijn ingericht als aangegeven in bijlage IV van deze regeling.

Artikel 11

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake de beëdiging en legitimatie van opsporingsambtenaren BES.

Bijlage I

Model 1

OPENBAAR MINISTERIE

 

Legitimatiebewijs

   
 

Nr.

 

Naam en voorletters

 

Functie

 

GELDIG TOT:

Openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba

Model 2

OPSPORINGSAMBTENAAR

 

Ingevolge:

 

Legitimatiebewijs

   
 

Nr.

 

naam en voorletters

 

rang of functie

 

grondgebied waarvoor geldig

   
 

GELDIG TOT:

Openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba

Achterzijde alle modellen

Dit legitimatiebewijs is eigendom van de Staat

 

Afgegeven op

 

De Minister van Justitie

Bijlage II

Aanvraag legitimatiebewijs voor een opsporingsambtenaar

Vergezeld van twee pasfoto’s in te dienen bij de korpsbeheerder.

Naam en voorletters van de opsporingsambtenaar

 

Beroep, functie of rang

 

Geboorteplaats en -datum

 

Adres

 

Naam van de dienst, de onderneming, de vereniging of de stichting, waarbij of waarvoor werkzaam

 

Model van het legitimatiebewijs waarvan afgifte wordt verzocht

[] Model 1 openbaar ministerie

   
 

[] Model 2 opsporingsambtenaar

Indien afgifte van model 2 wordt gevraagd aan welke wettelijke regeling ontleend de opsporingsambtenaar dan zijn opsporingsbevoegdheid?

 

Datum en nummer van het benoemingsbesluit waaruit de opsporingsbevoegdheid voortvloeit

 

Door wie benoemd

 

Openbaar lichaam waarvoor de benoeming geldt

 

Door wie en op welke datum beëdigd als opsporingsambtenaar

 

Is de opsporingsambtenaar in het bezit van een vuurwapen?

 

Zo ja, wat zijn de datum en het nummer van de machtiging en door wie is deze verleend?

 

Zijn aan de machtiging beperkende voorwaarden verbonden en zo ja, welke?

 

Soort vuurwapen

 

Merk, serienummer en kaliber

 
     
 

(stempel)

Plaats en dagtekening:

   

Handtekening van de aanvrager:

   

Kwaliteit en naam in blokletters:

Bijlage III

Model

Voor het register van de afgegeven legitimatiebewijzen

Linker bladzijde

Volgnummer

Naam en voorletters

Geboorteplaats

Geboortedatum

       

1e bewijs

     
       

Rechter bladzijde:

Beroep, functie of rang

Dienst, onderneming, vereniging of stichting, waarbij of waarvoor werkzaam

Model

Datum afgifte

Geldig tot

         

Bijlage IV

Model

voor de kaart van het kaartsysteem van afgegeven legitimatiebewijzen

 

Naam en voorletters

   
 

Beroep, functie of rang

   

foto

Geboorteplaats Geboortedatum

   
 

Adres

   
 

Legitimatie Model Volgnummer

   
 

Openbaar lichaam

   

Opsporingsambtenaar ingevolge

     

Benoemd door

Bij besluit van nr

   

Als opsporingsambtenaar beëdigd door

Datum

     

Dienst, onderneming, vereniging of stichting, waarbij of daarvoor werkzaam

     

Vuurwapen soort

Merk Serienummer

Kaliber

 

Machtiging verleend door

Datum

Nr

 

Datum afgifte........

Geldig tot ..........

Verlengd ..........

Geldig tot ...........

Verlengd .......

Geldig tot ..........

Verlengd ..........

Geldig tot ...........

Verlengd .......

Geldig tot ..........

Verlengd ..........

Geldig tot ...........

       
       
Terug naar begin van de pagina