Regeling richtlijnen tariefswijziging post BES

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 10-10-2010 t/m 31-12-2013

Regeling richtlijnen tariefswijziging post BES

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

Bij wijziging van de tarieven voor de krachtens artikel 2, eerste lid, onder a, en tweede lid, van de Postlandsverordening 1998 (P,B. 1997, no. 319) opgedragen diensten neemt Post Nederlandse Antillen N.V. de navolgende bepalingen in acht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

De percentage waarmee de tarieven jaarlijks ten hoogste mogen worden verhoogd, wordt gevonden door toepassing van de formule:

δ(RPTt) - (Factor X)t - {δ(RPTt-1) - δ(RPTt-1)*}, waarbij:

 • a. wordt verstaan onder:

  • δ(RPIt): voorziene wijziging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (gehele Nederlandse Antillen) in jaar t(%);

  • δ(RPIt-1): voorziene wijziging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (gehele Nederlandse Antillen) in jaar t-1(%), zoals geraamd in jaar t-1;

  • δ(RPIt-1)*: werkelijke wijziging van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie (gehele Nederlandse Antillen) in jaar t-1(%), zoals berekend in jaar t;

  • (Factor X): efficiëntie verbeteringsfactor voor het jaar t;

 • b. δ(RPIt) de uitkomst is van de som: [{(RPIt) –(RPIt-1)*}/ (RPIt-1)] x 100% en

  δ(RPIt-1) de uitkomst is van de som: [{(RPIt-1) –(RPIt-2)*}/ (RPIt-2)] x 100%; en

 • c. (Factor X) 20% bedraagt van δ(RPIt)*, met dien verstande dat Factor X tot 1 januari 2007 nul bedraagt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 De houder van de concessie stelt de Minister tenminste 6 weken voor de algemene bekendmaking van een tariefwijziging in kennis van een voorgenomen tariefwijziging.

 • 2 De houder van de concessie gaat niet over tot de invoering van een voorgenomen tariefwijziging indien de Minister binnen vier weken na de ontvangst van de in het eerste lid bedoelde kennisgeving heeft bericht van oordeel te zijn dat de wijziging niet in overeenstemming is met het in artikel 7 van de concessie en het in deze beschikking ten aanzien van tariefwijziging bepaalde.

 • 3 De houder van de concessie voert een tariefwijziging niet eerder in dan een week na deinhet eerste lid bedoelde algemene bekendmaking.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling berust op artikel 7, tweede lid, van de Wet post BES.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling richtlijnen tariefswijziging post BES.

Terug naar begin van de pagina