Regeling burgerluchtvaartinlichtingen BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Regeling burgerluchtvaartinlichtingen BES

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • Aeronautical Fixed Service (AFS): een communicatie-netwerk voor luchtverkeersdiensten;

  • Aeronautical Information Circular (AIC): een circulaire voor de luchtvaart met inlichtingen die niet in aanmerking komen voor publicatie in een NOTAM of de AIP, maar wel in verband staan met de vliegveiligheid, de vluchtuitvoering of technische, administratieve of wetgevende aangelegenheden;

  • Aeronautical Information Services (AIS): een dienst die is belast met het geven van luchtvaartinlichtingen en/of luchtvaartdata die nodig zijn voor de veiligheid, regelmaaten efficiëntie van het luchtverkeer binnen de Flamingo CTR, Rooseveld ATZ en Yrausquin ATZ, als bedoeld in de Regeling aanwijzing luchtruim en aanwijzing luchtverkeersdienstverleners BES

  • amendement: permanente verandering van de inlichtingen in de luchtvaartgids;

  • bijlage 15: Aeronautical Information Services, 10e editie van Bijlage 15 bij het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (ICAO) gesloten op 7 december 1944 te Chicago (Trb. 1973,109);

  • international NOTAM office: de luchtvaartinlichtingendienst die door de Minister is aangewezen voor het internationaal uitwisselen van NOTAM’s;

  • luchtvaartgids: een uitgave onder verantwoordelijkheid van de Minister van Verkeer en Vervoer met luchtvaartinlichtingen van blijvende aard essentieel voor de vluchtuitvoering;

  • luchtvaartkaart: een afbeelding van een deel van de aarde, de bebouwing en verhevenheid, specifiek bestemd om aan de eisen van de luchtvaartnavigatie te voldoen;

  • Notice to Airmen (NOTAM): een bericht aan luchtvarenden gedistribueerd middels telecommunicatie met inlichtingen over de instelling, toestand, of verandering van enige luchtvaartfaciliteit, -dienstverlening, -procedure of -gevaar, waarvan het noodzakelijk is dat personen die betrokken zijn bij de vluchtvoorbereiding en -uitvoering tijdig kennis nemen;

  • Supplement: tijdelijke veranderingen van de inlichtingen in de luchtvaartgids, gedrukt op speciale pagina's;

 • 2 Een wijziging van Bijlage 15 bij het Verdrag voor de internationale burgerluchtvaart geldt vanaf het moment waarop van deze wijziging mededeling in het Tractatenblad is gedaan.

Hoofdstuk 3. Luchtvaartinlichtingen anders dan luchtvaartmeteorologische inlichtingen

Artikel 10

 • 1 De AIS heeft tot taak door middel van het verstrekken van luchtvaartinlichtingen en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en luchtvaartkaarten, een veilig, ordelijk en vlot verloop van het luchtverkeer te bevorderen.

 • 2 De AIS is belast met het overeenkomstig Bijlage 15 ontvangen of produceren, het nauwkeurig vergelijken, samenvoegen, persklaar maken, indelen, uitgeven en bewaren en verspreiden van luchtvaartinlichtingen, die de Flamingo CTR, Rooseveld ATZ en Yrausquin ATZ, als bedoeld in de Regeling aanwijzing luchtruim en aanwijzing luchtverkeersdienstverleners BES betreffen, en delen van de aangrenzende vluchtinformatiegebieden waar de luchtverkeersdienst is belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening.

 • 3 Op luchtvaarttereinen waar geen AIS is gevestigd is de exploitant van het luchtvaartterrein verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van luchtvaartinlichtingen, die vrij toegankelijk zijn, voor de vlucht en het in ontvangst nemen daarvan na de vlucht.

 • 4 De exploitant van het luchtvaartterrein, die informatie over de staat en werking van luchtvaartnavigatiefaciliteiten heeft ontvangen, draagt er zorg voor dat deze informatie wordt doorgegeven aan de AIS.

 • 5 De exploitant van het luchtvaartterrein is verantwoordelijk voor het bijhouden van de luchtvaartinlichtingen.

Artikel 11

 • 2 Gegevens omtrent het aardoppervlak en de obstakels daarop worden, voor zover van toepassing tezamen met luchtvaartgegevens, elektronisch verstrekt overeenkomstig hoofdstuk 10 van Bijlage 15. De gegevens voldoen aan de in dat hoofdstuk gestelde eisen.

Artikel 12

De luchtvaartinlichtingen worden in de volgende samenstellingen verstrekt:

 • 1. Luchtvaartgids deel I met als doelgroep vliegers die IFR-vluchten uitvoeren met een abonnement op:

  • a. amendementen op de luchtvaartgids deel I,

  • b. supplementen op de luchtvaartgids deel I,

  • c. AIC's serie A

  • d. maandelijkse samenvatting van de op dat moment geldige NOTAM's.

 • 2. Luchtvaartgids deel II met als doelgroep vliegers die VFR-vluchten uitvoeren met een abonnement op:

  • a. amendementen op de luchtvaartgids deel II,

  • b. supplementen op de luchtvaartgids deel II.

 • 3. AIC's serie B met een abonnement.

 • 4. en luchtvaartkaart, als bedoeld in artikel 11

 • 5. TAM’s middels AFS.

Artikel 13

 • 1 Op alle luchtvaartterreinen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden de luchtvaartinlichtingen verstrekt.

 • 2 Luchtvaartinlichtingen worden verstrekt op het luchtvaartterrein van vertrek gedurende de gepubliceerde openstellingstijden van het luchtvaartterrein.

 • 3 Buiten de perioden genoemd in het tweede lid, worden luchtvaartinlichtingen verstrekt en in ontvangst genomen door de AIS.

 • 4 De AIS is aangwezen als centrale bibliotheek voor luchtvaartinlichtingen, overeenkomstig Bijlage 15.

Artikel 14

 • 1 Luchtvaartinlichtingen ten behoeve van de vluchtvoorbereiding en vluchtuitvoering worden verstrekt aan:

  • a. luchtvarenden;

  • b. luchtvaartmaatschappijen;

  • c. vluchtafhandelaars;

  • d. uchtverkeersdiensten belast met vluchtinformatieverstrekking;

  • e. exploitanten of havendiensten van luchtvaartterreinen;

  • f. buitenlandse luchtvaartinlichtingendiensten.

 • 2 Luchtvaartinlichtingen worden op aanvraag verstrekt aan:

  • a. reddings- en opsporingscentra;

  • b. de politie van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Artikel 15

 • 1 Het international NOTAM office is aangesloten op AFS

 • 2 Het international NOTAM office is via AFS verbonden met de volgende punten binnen zijn werkgebied:

  • a. luchtverkeersdiensten;

  • b. luchtvaartterreinen.

Artikel 16

De informatie neergelegd in deze regeling is ook beschikbaar voor staatsluchtvaartuigen.

Terug naar begin van de pagina