Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

[Regeling materieel uitgewerkt per 10-10-2012.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Besluit van 27 september 2010 tot aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2009, nr. 2009-0000735948;

Gelet op de artikelen 38, zevende lid, van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de artikelen 56, 78, 120, 121, 142, 143, 158, achtste lid, en 180, derde lid, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, de artikelen G 6, eerste lid, H 8, I 18, derde lid, R 6 en Y 13, tweede lid, van de Kieswet, de artikelen 4, 5, derde lid, en 7, tweede lid, van de Wet rechtspositie Kustwacht BES en de artikelen 7, 11, tweede en derde lid, 66, tweede lid, 68, eerste lid, en 117 van de Dienstplichtwet BES, artikelen 2 van de IJkwet BES, de artikelen 3, 10, tweede lid, 13 tot en met 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 22, 23, 31 en 33, 44, derde lid, van de Wet telecommunicatievoorzieningen BES, de artikelen 2, tweede lid, onder a, 7, vierde lid, en 12, tweede lid, onder a, 1°, van de Wet post BES, artikel 14 van de Winkelsluitingswet BES, de artikel 20 van de Handelsregisterwet 2009 BES , artikel 1, vierde lid, van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES, artikel 1a, zesde lid, van de Mijnwet BES, de artikelen 10, eerste, derde, vierde en achtste lid, 11, derde lid, 17, eerste lid, 18, 20, derde en vierde lid, 21, vierde lid, 29, eerste en tweede lid, en 43 van de Wet merken BES, de artikelen 16, 17, 18, derde lid, 18c, 19j, eerste lid, 20d, 21, derde lid, 23b, eerste, tweede en vierde lid, 24b, tweede lid, 44, vierde lid, 116, 238, vierde lid, 336, vierde lid, 358 en 391, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek BES, artikel 120, Boek 6, van het Burgerlijk Wetboek BES, de artikelen 48b, eerste lid, 501, eerste lid en 502, tweede lid, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek BES, artikel 111, eerste lid, onderdeel b, en 113, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 7, derde lid, van de Wet overeenkomsten langs elektronische weg BES, de artikelen 448, eerste lid, 475, tweede lid, 476b, eerste lid, 597, eerste lid, 862, eerste lid, 878, tweede lid, en 993, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES, artikel 16, tweede lid, van de Faillissementswet BES, de artikelen 50, negende lid, en 58, vierde lid, van de Wet administratieve rechtspraak BES, de artikelen 61, 62, 63, 68, 69, 79, 79a, 79b, 79c, 79d, 141, tweede lid, 143, 155, tweede lid, 419, 420, vierde lid, en 599 van het Wetboek van Strafvordering BES, de artikelen 12, 16, vierde lid, 18, tweede lid, 28, 32a, 37g, 42 en 44, zesde lid van de Wet beginselen gevangeniswezen BES, de artikelen 17d, 20, 79e, 79v, 146, tweede lid, 457 en 459 van het Wetboek van Strafrecht BES, artikel 15 van de Gratiewet BES, artikel 8, tweede lid, van het Besluit toevoeging in strafzaken BES, artikel 56a van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie, de artikelen 21, tweede lid, en 27 van de Arbeidswet 2000 BES, artikel 2, eerste lid, van de Arbeidsveiligheidswet BES, artikel 3b van de Arbeidsgeschillenwet 1946 BES, artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES, artikel 8 van de Wet op het ter beschikking stellen arbeidskrachten BES, artikel 2, eerste lid, van de Stuwadoorswet 1946 BES, de artikelen 6, vierde lid, 13, vierde lid en 42 van de Wet algemene weduwen- en wezenverzekering BES, de artikelen 1, onderdelen c, onder 4°, en f, 12, vierde lid en 13 van de Wetongevallenverzekering BES, de artikelen 5, derde en vierde lid, 12, derde en vijfde lid, en 43 van de Wet algemene ouderdomsverzekering BES, artikel 13 Wet ziekteverzekering BES, artikel 2, derde lid, Wet voorkoming verontreiniging door schepen, artikel 7, eerste en vierde lid, van de Wet voorkoming van verontreiniging door schepen BES, de artikelen 1.2, tweede en derde lid, 3.3, tweede lid, 3.7, 3.13, eerste en derde lid, 3.15, eerste lid, 3.19a, derde lid, 3.22, eerste lid, onder b, 3.23, 3.25, eerste tot en met derde lid, 3.26, eerste en derde lid, 3.29, 3.30 en 3.31 van de Wet luchtvaart, de artikelen 8, vierde lid, 22, eerste lid, 37, tweede lid, 50, vierde lid, 66, eerste en tweede lid, 68 van de Luchtvaartwet BES, artikel 3, eerste, tweede en zesde lid, van de Warenwet BES, de artikelen 1, onderdeel e, 5, vierde lid, onderdeel b, en 6 van de Wet op de geneesmiddelenvoorziening BES, de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Wet beperking tabakgebruik BES, artikel 5, 10, eerste lid, 19 en 21 van de Wet tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES, artikel 16 en 19 van de Wet medisch tuchtrecht BES, artikel 1, onder a tot en met d, van de Wet medisch tuchtrecht BES, artikel 1, onderdeel e, van de Mediawet BES, de artikelen 6, tweede lid, en 7, eerste lid, van de Opiumwet 1960 BES, artikel 12, vierde lid, van de Wet Drinkwater BES en artikel 3, eerste en tweede lid, van de Warenwet BES, artikel 18.4 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 37 van de Comptabiliteitswet 2001, artikel 23, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES, artikel 47 van de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES, artikel 35, tweede lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES, de artikelen 14a en 22, tweede lid, van de Wet toezicht trustwezen BES, de artikelen 7, 22, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 36, derde lid, en 124, tweede lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES, de artikelen 1, onderdeel a, onder 9°, 7, eerste lid, artikel 10, eerste lid, 11, tweede lid, onderdeel f, 13 en 24, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, artikel 6, zesde lid, Wet politiegegevens, artikel 1, onderdeel b, onder 9°, en 8b, tweede lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening BES en artikel 16 van de Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES;

De Raad van State gehoord (advies van 25 februari 2010 en 28 april 2010);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 september 2010, nr. 0000611982;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

§ 1. Aanpassingen van Nederlandse regelgeving

Artikel 2.1

[Red: Wijzigt het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten.]

Artikel 2.2

[Red: Wijzigt het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden.]

Artikel 2.5

[Red: Wijzigt het Besluit beschikbaarstelling ambtenaren aan de Nederlandse Antillen en Aruba.]

Artikel 2.6

[Red: Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

§ 2. Aanpassingen van regelgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 2.12

[Red: Wijzigt het Aanvullend rechtpositiebesluit eilandgedeputeerden BES.]

Artikel 2.14

[Red: Wijzigt het Rechtsposistiebesluit eilandgedeputeerden en eilandsraadsleden BES.]

Artikel 2.19

[Red: Wijzigt het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst ambtenaren BES.]

Artikel 2.20

[Red: Wijzigt het Besluit vakantie en vrijstelling van dienst werknemers BES.]

Hoofdstuk 5. Minister van Economische Zaken

§ 2. Aanpassingen van regelgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 5.3

[Red: Wijzigt het Besluit geschillenbeslechting concessiehouders BES.]

Artikel 5.4

[Red: Wijzigt het Besluit limitering aansprakelijkheid telecommunicatie BES.]

Artikel 5.12

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 6 Wet winkelsluiting BES.]

Artikel 5.13

[Red: Wijzigt het Besluit vrijstelling zendmachtiging overheidsinstanties BES.]

Artikel 5.15

[Red: Wijzigt het Kiesbesluit voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES.]

Hoofdstuk 6. Minister van Financien

§ 2. Aanpassingen van regelgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 6.3

[Red: Wijzigt het Besluit administratieve boete assurantiebemiddelaars BES.]

Artikel 6.4

[Red: Wijzigt het Besluit administratieve boete bank- en kredietwezen BES.]

Artikel 6.5

[Red: Wijzigt het Besluit administratieve boete beleggingsinstellingen en administrateurs BES.]

Artikel 6.7

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere vergunningen verzekeringsbedrijf BES.]

Artikel 6.8

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES.]

Artikel 6.10

[Red: Wijzigt het Besluit gegevensverstrekking ongebruikelijke transacties BES.]

Artikel 6.12

[Red: Wijzigt het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES.]

Artikel 6.13

[Red: Wijzigt het Besluit ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES.]

Artikel 6.14

[Red: Wijzigt het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES.]

Artikel 6.15

[Red: Wijzigt het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES.]

Artikel 6.18

[Red: Wijzigt het Besluit programma van werkzaamheden verzekeringsbedrijf BES.]

Artikel 6.19

[Red: Wijzigt het Besluit uitzonderingen zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES.]

Hoofdstuk 8. Minister van Justitie

§ 2. Aanpassingen van regelgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

§ 2.1. Privaatrecht

Artikel 8.5

[Red: Wijzigt het Besluit elektronische handtekeningen, certificaten en certificatiedienstverleners BES.]

Artikel 8.6

[Red: Wijzigt het Gegevensbesluit rechten van gebruik in deeltijd van onroerende zaken BES.]

Artikel 8.14

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 448, eerste lid, Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.]

Artikel 8.15

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 862, eerste lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.]

Artikel 8.16

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 878, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.]

Artikel 8.17

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 993, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES.]

Artikel 8.18

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van artikel 16, tweede lid, van de Faillissementswet BES.]

§ 2.3. Strafrecht

Artikel 8.27

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing verenigingen als bedoeld in artikel 146, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht BES.]

Hoofdstuk 10. Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap

§ 2. Aanpassingen van regelgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 10.2

[Red: Wijzigt het Besluit televisie- en radioreclame voor sterke drank BES.]

Artikel 10.5

[Red: Wijzigt het Besluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., v.s.b.o. BES.]

Artikel 10.6

[Red: Wijzigt het Besluit voorschriften onderwijsbevoegdheid vreemde diploma’s BES.]

Hoofdstuk 11. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

§ 1. Aanpassing van Nederlandse regelgeving

Artikel 11.1

[Red: Wijzigt het Besluit afwijkende regels beperking export uitkeringen.]

Artikel 11.2

[Red: Wijzigt het Besluit gelijkstelling van wonen buiten het Rijk met wonen binnen het Rijk (Algemene Ouderdomswet).]

Artikel 11.3

[Red: Wijzigt het Besluit participatiebudget Lijst ontwikkelde landen bij doelgroepen educatie van het Besluit participatiebudget.]

Artikel 11.4

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.]

Artikel 11.5

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990.]

§ 2. Aanpassingen van regelgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 11.8

[Red: Wijzigt het Arbeidsbesluit hotels, restaurants en casino’s 2000 BES.]

Artikel 11.14

[Red: Wijzigt het Besluit op basis van artikel 8, tweede lid, van de Wet minimumlonen BES.]

Artikel 11.15

[Red: Wijzigt het Besluit op het ter beschikking stellen arbeidskrachten BES.]

Artikel 11.17

Het Besluit betaalbaarstelling door andere organen volksverzekeringen BES vervalt.

Artikel 11.18

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing gevaarlijke stoffen, beroepsziekten en letsels Wet ongevallenverzekering BES.]

Artikel 11.19

[Red: Wijzigt het Besluit intrekking, schorsing en opschorting Wet algemene ouderdomsverzekering BES.]

Artikel 11.20

[Red: Wijzigt het Besluit inlichtingenverplichtingen werknemersverzekeringen BES.]

Artikel 11.21

[Red: Wijzigt het Besluit meldingsvereisten werknemersverzekeringen BES.]

Artikel 11.22

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen BES.]

Hoofdstuk 12. Minister van Verkeer en Waterstaat

§ 1. Aanpassing van Nederlandse regelgeving

Hoofdstuk 13. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

§ 2. Aanpassingen van regelgeving van Nederlands-Antilliaanse oorsprong

Artikel 13.2

[Red: Wijzigt het Besluit productie en uitvoer producten op basis van melk BES.]

Artikel 13.9

[Red: Wijzigt het Besluit televisiereclame voor geneesmiddelen 2000 BES.]

Artikel 13.10

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling van de vergoeding voor opiumverloven BES.]

Artikel 13.11

[Red: Wijzigt het Besluit tot regeling van het toezicht op krankzinnigen BES.]

Artikel 13.14

[Red: Wijzigt het Besluit bevoegdheid apothekers en apothekersassistenten BES.]

Artikel 13.16

[Red: Wijzigt het Besluit ter uitvoering van de artikelen 16 en 19 van de Wet medisch tuchtrecht BES.]

Artikel 13.17

[Red: Wijzigt het Besluit beperking vestiging medische beroepsbeoefenaren BES.]

Artikel 13.18

[Red: Wijzigt het Besluit College van Beroep inzake Bijzondere Ziektekosten BES.]

Artikel 13.21

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding AVBZ-zorg aan visueel en auditief gehandicapten BES.]

Artikel 13.24

[Red: Wijzigt het Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste december 1966 ter uitvoering van artikel 4, lid 2, van de Wet Ongevallenverzekering BES.]

Artikel 13.25

[Red: Wijzigt het Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste december 1966 ter uitvoering van artikel 4 leden, 2 en 3 van de Wet Ongevallenverzekering BES.]

Artikel 13.26

[Red: Wijzigt het Besluit, houdende algemene maatregelen, van de 21ste april 1966 ter uitvoering van artikel 4 leden 2 en 3 van de Wet Ziekteverzekering BES.]

Hoofdstuk 16. Slotbepalingen

Artikel 16.1

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 16.2

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven