Besluit voorschriften onderwijsbevoegdheid vreemde diploma’s BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit voorschriften onderwijsbevoegdheid vreemde diploma’s BES

Artikel 1

 • 1 Indien een diploma voldoet aan de vastgestelde voorwaarden kan Onze Minister verklaren dat de bezitter van een, buiten de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, behaald diploma, de bevoegdheid heeft om voortgezet onderwijs te geven in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in de vakken en aan de scholen, door hem aangegeven.

 • 2 De voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. het diploma moet behaald zijn aan een buiten de de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba gevolgde opleiding hetwelk qua duur en inhoud gelijkwaardig is aan enige opleiding aldaar, waaraan een diploma met onderwijsbevoegdheid is verbonden;

  • b. aan het diploma moet in het land van herkomst een onderwijsbevoegdheid verbonden zijn;

  • c. het diploma is niet opgenomen in de bijlage, bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Wet voortgezet onderwijs BES.

 • 3 Ter verkrijging van de onderwijsbevoegdheid dient de bezitter, bedoeld in het eerste lid, bij Onze Minister een verzoek daartoe in onder bijvoeging van:

  • a. een kopie van het diploma;

  • b. een kopie van de cijferlijst c.q. het transcript;

  • c. een kopie van de studiegids van het betreffende examen-jaar;

  • d. personalia van de bezitter.

 • 4 Onze Minister neemt binnen twee maanden na de datum van ontvangst van het verzoek een beslissing op het verzoek.

 • 5 Het model van de verklaring, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister vastgesteld.

 • 6 In dit artikel wordt onder Onze Minister verstaan Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorschriften onderwijsbevoegdheid vreemde diploma’s BES.

Terug naar begin van de pagina