Wijzigingsverordening Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995 (2010)

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Verordening tot wijziging van de Bevoegdhedenverordening registerloodsen 1995

De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie,

Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 15 en 16 van de Loodsenwet;

Besluit:

Artikel II

Het bestuur van de regionale loodsencorporatie Rotterdam-Rijnmond plaatst de tot die regionale loodsencorporatie behorende registerloodsen, met ingang van de datum waarop deze verordening van kracht is, in de artikel 9, vijfde lid, genoemde bevoegdheden, zodanig dat de krachtens artikel 9, vijfde lid, toegekende bevoegdheid zoveel mogelijk overeenkomt met de bevoegdheid van de registerloods op de dag voorafgaande aan de inwerkingtredingsdatum van deze verordening.

Deze verordening wordt geplaatst in de Staatscourant.

Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie.

Rotterdam, 27 april 2010

Goedgekeurd bij besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 15 september 2010, VenW/BSK-2010/43393.
De ledenvergadering van de Nederlandse Loodsencorporatie.
Terug naar begin van de pagina