Besluit modelformulieren strafvordering BES

Geldend van 10-10-2010 t/m heden

Besluit modelformulieren strafvordering BES

Artikel 2

Het model van het formulier houdende de machtiging tot het binnentreden in een woning zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, bedoeld in artikel 155, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage II bij dit besluit.

Artikel 4

Het model van het formulier van de oproeping van de verdachte om ter terechtzitting te verschijnen, bedoeld in artikel 419 van het Wetboek van Strafvordering BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage V bij dit besluit.

Artikel 5

Het model van het formulier van de uitnodiging aan de getuigen om ter terechtzitting te verschijnen, bedoeld in artikel 420, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage VI bij dit besluit.

Artikel 6

Het model van het formulier houdende de verklaring van afstand van het recht op toevoeging, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het Besluit toevoeging in strafzaken BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage VII tot en met VIIc bij dit besluit.

Artikel 7

Het model van het formulier «Bericht van het optreden als raadsman», bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het Besluit toevoeging in strafzaken BES wordt vastgesteld, zoals dit is opgenomen in Bijlage VIII bij dit besluit.

Bijlage I

Nederlands

Parket van de officier van justitie BES

MEDEDELING RECHTEN VERDACHTE BIJ OPHOUDEN VOOR VERHOOR

Artikel 82 Wetboek van Strafvordering BES

Naam

:

voorna(a)m(en)

:

geboortedatum

:

geboorteplaats

:

woonplaats

:

adres

:

U bevindt zich op dit moment in het politiebureau te ......................... waar u wordt opgehouden voor verhoor.

Zojuist is u mededeling gedaan van de aard en de reden van uw vrijheidsontneming. Ook bent u geïnformeerd over de rechten die u heeft.

Dit formulier vermeldt die rechten nogmaals:

 • U heeft het recht om niet te antwoorden op aan u gestelde vragen (zwijgrecht);

 • U heeft het recht zich door een advocaat te laten bijstaan, ook voorafgaande aan het eerste politieverhoor. Indien u minderjarig bent, heeft u ook recht op bijstand van een advocaat of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor;

 • U heeft het recht om toevoeging van een advocaat te verzoeken. Als u in verzekering wordt gesteld, krijgt u kosteloos een raadsman toegewezen;

 • U heeft het recht om de politie iemand die u kent te laten informeren omtrent uw aanhouding (bijv. uw echtgeno(o)t(e), een familielid, uw werkgever of een derde, niet zijnde een medeverdachte);

 • U heeft recht op medische verzorging als u ziek bent. Indien u op dit moment medicijnen gebruikt moet u dit direct tegen de politie zeggen.

Plaats en datum:

De uitreikende ambtenaar

............................................................................

Getekend voor gezien en ontvangen

............................................................................

Origineel uitreiken aan de verdachte. Afschrift voegen bij processtukken.

Bijlage Ia

Papiaments

Parket di fiskalia BES

Partisipashon na e sospechoso di su derechonan na momentu di su aresto pa interogashon

Art. 82 di e Kódigo di e Prosedimento Penal BES

fam

:

nòmber

:

fecha di nasementu

:

lugá di nasementu

:

domisiliá na

:

adrès

:

Na e momento akí bo ta na warda di polis ...................................... i bo a keda arestá pa interogashon.

A kaba di informá bo di e índole i e motibu di bo detenshon i tambe a informá bo di bo derechonan, lo kual ta enserá lo siguiente;

 • Bo tin e derecho di no kontestá e preguntanan hasí na bo (derecho pa keda ketu);

 • Bo tin e derecho di risibí asistensia di un abogado, tambe asta promé ku e promé interogashon di polis. Den kaso ku bo ta menor di edat, bo tin derecho riba asistensia di un abogado òf otro persona di konfiansa durante e interogashon;

 • Bo tin derecho di pidi un abogado di gobièrno. Si bo kai será den detenshon preventivo, bo ta haña un abogado pro deo (sin gastu);

 • Bo tin e derecho di laga polis informá un hende ku bo konosé di bo detenshon (e persona ei por ta bo esposo(a), un miembro de bo famia, bo doño di trabou, òf un otro persona, ku no ta un ko- sospechoso);

 • Bo tin derecho riba kuido médiko si bo ta malu. Si na e momentu akí bo ta usando remedi, komuniká esaki mesora na polis.

Lúga i fecha:

E funshonario ku ta entregá e dokumento akí,

............................................................................

Firmá, mirá i risibí pa:

............................................................................

Origineel uitreiken aan de verdachte. Afschrift voegen bij processtukken.

Bijlage Ib

English

Office of the public prosecution in the BES

Notification of rights to the suspect when held for questioning

Art. 82 of the Code of Criminal Procedure Bonaire, Statia and Saba

surname

:

given names

:

date of birth

:

place of birth

:

residing in

:

address

:

You are currently in the police station ................................... where you are being held for interrogation.

You have just been informed as to the nature and reason for your detention.

You have also been informed of your rights:

This form mentions these rights once again:

 • You have the right not to answer questions (right to remain silent);

 • You have a right to legal assistance, also prior to the first police interrogation. If you are a minor, you also have a right to assistance from a lawyer or another person of confidence during the interrogation;

 • You have the right to ask for a lawyer to be assigned to you. If you are taken into preventive custody you will be assigned a lawyer free of charge;

 • You have the right to let the police inform someone you know about your arrest (e.g. your spouse, a family member, employer or a third party – not being a co-suspect);

 • You have the right to medical care if you are ill. If you are currently using medication, you have to inform the police immediately.

Place and date:

The issuing civil servant,

............................................................................

Seen and signed for receipt:

............................................................................

Origineel uitreiken aan de verdachte. Afschrift voegen bij processtukken.

Bijlage Ic

Español

Fiscalía BES

Notificatión al sospechoso de sus derechos legales

Art. 82 Código de Procedimiento Penal BES

apellido(s)

:

nombres

:

fecha de nacimiento

:

lugar de nacimiento

:

residenciado(a) en

:

dirección

:

En este momento se encuentra en la comisaría en .................................. y queda usted detenido(a) para interrogación.

Acaban de informarle de la índole y el motivo de su detención. También le informaron de sus derechos de acuerdo con la especificación abajo mencionada.

Estos derechos abarcan lo siguiente:

 • Usted tiene derecho a no contestar las preguntas durante el interrogatorio (derecho a abstenerse de declarar);

 • Usted tiene derecho a la asistencia de un abogado, también antes del primer interrogatorio de la policía. En caso de que sea menor de edad, tiene derecho a la asistencia de un abogado u otra persona de confianza durante el interrogatorio;

 • Usted tiene derecho a solicitar la asignación de un abogado. En caso de su detención preventiva se le asignará un abogado gratuitamente;

 • Usted tiene derecho a que la policía informe a alguien conocido por usted sobre su detención (puede ser, por ejemplo, su esposo(a), un miembro de la familia, su jefe, o una tercera persona, que no sea un co-sospechoso);

 • Usted tiene derecho a cuido médico cuando está enfermo(a). Si actualmente está tomando medicamentos, comuníquelo inmediatamente a la policía.

Lugar y fecha:

El funcionario que entrega el documento al respecto,

............................................................................

Visto bueno:

............................................................................

Origineel uitreiken aan de verdachte. Afschrift voegen bij processtukken.

Bijlage II

Parket van de officier van justitie BES

MACHTIGING BINNENTREDEN IN (EEN) WONING(EN)

Artikel 155 WvSv BES

parketnummer

:

 
 

De procureur-generaal/officier van justitie te ................................

Gezien

 

[ ] K 1

het proces-verbaal of rapport of binnengekomen ambtsbericht(en) dd. ............................. (datum) van .................... (naam, functie, politiekorps), waaruit blijkt dat

 
 

naam

:

 
 

voornamen

:

 
 

geboren op

:

te

 

wonende te

:

 
 

adres

:

 
 
   

verdacht wordt van overtreding van art. ............... van het Wetboek van Strafrecht BES en/of art ............... van ..................... (naam wettelijke regeling);

 
 

[ ] K 2

het rechterlijk bevel dd. ...................... van ................ (functie rechter), dat van

 
 

naam

:

 
 

voornamen

:

 
 

geboren op

:

te

 

wonende te

:

 
 

adres

:

 
 
 

de medebrenging of gevangenneming is bevolen;

 
 

overwegende

dat uit voormelde stukken blijkt dat met het oog op

 
 

[ ] K 3

de opsporing van vorenbedoeld misdrijf

 
 

[ ] K 4

huiszoeking ter inbeslagneming van voorwerpen

 
 

[ ] K 5

het doorzoeken van (een) woning(en) ter aanhouding van verdachte of ter medebrenging of gevangenneming van verdachte of bedoelde persoon, binnentreden noodzakelijk is in

 
 

[ ] K 6

(de) woning(en); ........................ (adres(sen);

 
 

[ ] K 7

een aantal woningen;

 
 

gezien

de artikelen 155 tot en met 161 van het Wetboek van Strafvordering BES;

 

machtigt

............................... (rang, naam binnentredende ambtenaar) om zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner

 
 

[ ] K 8

binnen te treden in voormelde woning(en)

 
 

[ ] K 9

voor de tijdsduur van ................ (aantal uren) na afgifte van deze machtiging ten behoeve van de opsporing van voormeld misdrijf, waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, binnen te treden in woningen;

 
 

[ ] K 10

ten behoeve van de aanhouding, de medebrenging of de gevangenneming van voornoemde verdachte binnen te treden in iedere woning waarin die verdachte zich bevindt of redelijkerwijze verondersteld wordt zich te bevinden;

 
 

[ ] K 11

ten behoeve van de medebrenging of gevangenneming van voornoemde persoon binnen te treden in iedere woning waarin die persoon zich bevindt of redelijkerwijze verondersteld wordt zich te bevinden;

 
 

machtigt voorts binnen te treden

 
 

[ ] K 12

bij afwezigheid van de bewoner

 
 

[ ] K 13

op alle uren van de dag, mitsdien ook tussen middernacht en zes uur ’s morgens

 
 

[ ] K 14

vergezeld van anderen.

................................................................... (plaats, datum),

De procureur-generaal/officier van justitie,

................................................................... (naam en handtekening)

Deze machtiging is, tenzij in deze machtiging anders bepaald, van kracht tot en met de derde dag na die waarop zij is gegeven.

Een afschrift van deze machtiging is de bewoner in afschrift uitgereikt of voor hem achtergelaten op ................... (datum)

Bijlage V

Parket van de officier van justitie BES

PRO JUSTITIA OPROEPING

art. 419 WvSv BES

parketnummer

:

 

Vanwege de officier van justitie bij het Gerecht in eerste aanleg, zittingsplaats ........................................, wordt:

     

naam

:

 

voornamen

:

 

geboren op

:

te

wonende te

:

 

adres

:

 

werkzaam bij

:

 

OPGEROEPEN

om op ............................................................ (datum)

te .............................. uur te verschijnen ter terechtzitting van het Gerecht in eerste aanleg, zittingsplaats ........................................,

(adres), alhier, teneinde terecht te staan dat hij/zij op .................... (datum) te ongeveer ....................uur te .................... (naam eiland)

toen en daar de nader aangeduide overtreding heeft gepleegd.

Deze oproeping is door mij, verbalisant aan verdachte in persoon uitgereikt.

Op ambtseed/belofte opgemaakt op .............................. (datum) te ..............................(plaats)

de (rang/functie, bureau, naam in blokletters en handtekening)

Bijlage VI

Parket van de officier van justitie BES

UITNODIGING GETUIGE OM TER TERECHTZITTING TE VERSCHIJNEN

art. 420 WvSv BES

parketnummer

:

 
 

Aan: naam

:

 

voornamen

:

 

wonende te

:

 

adres

:

 
 

Door mij, .............................. (voorletters, naam en rang/hoedanigheid opsporingsambtenaar) bij ......................... (organisatie waarbij opsporingsambtenaar werkzaam, is) is heden opgespoord het strafbare feit ........................................ (omschrijving strafbaar feit), waarvan verdacht wordt:

 

naam

:

 

voornamen

:

 

geboren op

:

te

wonende te

:

 

adres

:

 

De zaak tegen voormelde verdachte is door oproeping aanhangig gemaakt ter terechtzitting van het Gerecht in eerste aanleg,

van heden .............................. (datum), te ................................ (tijdstip) uur.

Ik nodig U uit om op voormeld tijdstip als getuige ter terechtzitting te verschijnen.

Het gerecht is gevestigd te .................................................. (adres)

De opsporingsambtenaar,

........................................... (naam en voorletters)

........................................... (functie, standplaats en handtekening)

Deze uitnodiging heb ik, ondergetekende:

heden ................................. (datum), te .............................. (tijdstip)

 • 0 uitgereikt aan de getuige in persoon.

 • 0 omdat de getuige niet werd aangetroffen op het daarbij aangegeven adres, uitgereikt aan:

............................................................................ (naam)

die zich op dat adres bevond en die zich bereid verklaarde het schrijven in ontvangst te nemen en onverwijld aan de getuige te doen toekomen.

Door mij, ondergetekende, ter plaatse in persoon opgemaakt en ondertekend.

........................................... (naam en voorletters)

........................................... (functie, standplaats en handtekening)

Kopie van deze uitnodiging voegen bij de processtukken!

Bijlage VII

Nederlands

Parket van de officier van justitie BES

VERKLARING VAN AFSTAND

van het recht op rechtsbijstand voorafgaande aan het 1e verhoor en/of van het recht op bijstand tijdens het verhoor (minderjarigen)

Ondergetekende,

 

naam

:

 

voornamen

:

 

geboren op

:

te

wonende

:

 
 

thans ingesloten te

:

 

verklaart het volgende :

De hulpofficier van justitie/verbalisant heeft mij er uitdrukkelijk op gewezen dat ik door ondertekening van deze verklaring afstand doe van:

 • het recht op overleg met een advocaat voorafgaand aan het eerste verhoor door een opsporingsambtenaar (als bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van Strafvordering BES);

  (alleen voor minderjarigen)

 • het recht op aanwezigheid van een advocaat of een andere vertrouwenspersoon tijdens het verhoor (door een opsporingsambtenaar);

Ik begrijp dat en ben mij daarvan volledig bewust.

Plaats :

Datum :

........................................................................

(handtekening verdachte)

........................................................................

(handtekening hulpofficier van justitie/verbalisant)

Origineel uitreiken aan de verdachte. Afschrift voegen bij processtukken.

Bijlage VIIa

Papiaments

Parket di fiskalia BES

RENUNSIA

na e derecho di konsulta previo e promé interogashon

i/òf e derecho di asistensia durante e interogashon (menornan de edat)

Firmante,

 

fam

:

nòmber

:

fecha di nasementu

:

lugá di nasementu

:

domisiliá na

:

adrès

:

 

aworakí enkarselá na

:

ta deklará lo siguiente:

E fiskal auxiliar/ funshonario policial a mustra mi di forma eksplísito riba e echo ku na momento ku mi firma e deklarashon akí mi ta renunsiá na:

 • E derecho di konsulta ku un abogado previo e promé interogashon pa un funshonario enkargá ku e investigashon (manera referí den artíkulo 50 di e Kódigo di Prosesamentu Kriminal BES);

  (únikamente pa menornan di edat)

 • E derecho di presensia di un abogado òf otro persona di konfiansa durante e interogashon pa e funshonario enkargá ku e investigashon;

Mi ta komprondé esaki i mi ta kompletamente konsiente di esaki.

Lugá :

Fecha :

....................................................................................

(firma di e sospechoso)

.....................................................................................

(firma di fiskal auxiliar/funshonario policial)

Origineel uitreiken aan de verdachte. Afschrift voegen bij processtukken.

Bijlage VIIb

English

Office of the public prosecution in the BES

WAIVER

of the right tot consultation prior to the first interrogation and/or the right to legal aid during the interrogation (minors)

The undersigned,

 

Surname

:

given names

:

date of birth

:

place of birth

:

residing in

:

address

:

 

now incarcerated at

:

declares the following :

The assistant public prosecutor/arresting officer has expressly explained that by signing this statement I waive:

 • the right to consult a lawyer prior to the first interrogation by an investigation officer (as referred to in article 50 of the Code of Criminal Procedure BES);

  (only for minors)

 • the right to the presence of a lawyer or another person of confidence during the interrogation by an investigation officer.

I understand this and I am completely aware of this.

Place :

Date :

......................................................................................................

(signature suspect)

.......................................................................................................

(signature assistant public prosecutor/arresting officer)

Origineel uitreiken aan de verdachte. Afschrift voegen bij processtukken.

Bijlage VIIc

Español

Fiscalía de las BES

RENUNSIA

al derecho de consultar a un abogado antes del primer interrogatorio y/o al derecho a ser asistido durante el interrogatorio (menores de edad)

El (la) abajo firmante,

 

apellido(s)

:

nombre(s)

:

fecha de nacimiento

:

lugar de nacimiento

:

residenciado(a)en

:

dirección

:

 

ahora encarcelado (a) en

:

declara lo siguiente:

El fiscal suplente/funcionario policial me ha explicado expresamente que firmando esta declaración renuncio a:

 • El derecho a consulta con un abogado antes del primer interrogatorio por un funcionario encargado con la investigación (como referido en el artículo 50 del Código de Proceso Penal BES);

  (únicamente para menores de edad)

 • El derecho a la presencia de un abogado u otra persona de confianza durante el interrogatorio por el funcionario encargado con la investigación;

Comprendo esto y estoy completamente consciente de lo anterior.

Lugar :

Fecha :

......................................................................................................

(firma del sospechoso)

......................................................................................................

(firma del fiscal suplente /funcionario policial)

Origineel uitreiken aan de verdachte. Afschrift voegen bij processtukken.

Bijlage VIII

BERICHT VAN HET OPTREDEN ALS RAADSMAN

Deze verklaring vraagt om de gegevens die noodzakelijk zijn voor de berekening en uitbetaling van de kosten voor rechtsbijstand in het kader van een toevoeging in strafzaken door U verleend. Het formulier moet volledig worden ingevuld en gedagtekend en dient te zijn voorzien van een handtekening. Het kan worden ingediend bij de secretaris van de Commissie toevoeging in strafzaken, ................................. (adres), nadat de strafzaak, waarvoor de toevoeging werd verleend, tot een einde is gebracht. Voor eventuele vragen kunt U zich tot hem wenden.

A.

Gegevens van de advocaat

1.

Naam:

2.

Kantoor:

3.

Adres:

4.

Telefoonnummer:

 

B.

Gegevens van de cliënt

1.

Naam:

2.

Voornamen:

3.

Adres:

4.

Geboortedatum:

 

C.

Gegevens over de toevoeging

1.

Nummer van de toevoeging:

2.

Datum van de toevoeging:

3.

De toevoeging werd verleend krachtens artikel (s.v.p. aankruisen wat van toepassing is):

[ ]

62

[ ]

63, eerste lid

[ ]

63, vijfde lid

[ ]

454

[ ]

465

[ ]

481

[ ]

501

[ ]

602

[ ]

637, vierde lid

 

van het Wetboek van Strafvordering BES.

 

4.

De toevoeging werd verleend in het kader van een verdenking van overtreding van artikel ................................. (wettelijke bepaling noemen)

 

5.

Indien een wijziging in de toevoeging plaatsvond:

a.

De naam van de vorige advocaat:

b.

De datum van wijziging van de toevoeging:

c.

De datum van overdracht van het dossier:

d.

De naam van de opvolgende advocaat:

e.

De aard en reden van de wijziging van de toevoeging:

 

D.

De rechtsbijstand werd verleend (aankruisen wat van toepassing is):

 

1.

[ ]

In eerste aanleg;

 

Indien rechtsbijstand werd verleend tijdens de procedure tot en met de behandeling van de zaak door het Gerecht in eerste aanleg, dient voorts te worden aangegeven tijdens welke periode rechtsbijstand werd verleend:

 
 

[ ]

Tijdens de inverzekeringstelling;

   

a. Datum van inverzekeringstelling: ....................

   

b. Beëindiging van de inverzekeringstelling: .....................

 
 

[ ]

Tijdens de voorlopige hechtenis;

   

a. Datum aanvang van de voorlopige hechtenis .....................

   

b. Datum van beëindiging van de voorlopige hechtenis: ...........

 
 

[ ]

Tijdens de behandeling van de zaak ter terechtzitting;

   

Datum van de terechtzitting: ..............................

 
 

[ ]

Tegen de verdachte is wel/geen gerechtelijk vooronderzoek ingesteld.

 

2.

[ ]

In hoger beroep;

   

Datum van behandeling van het hoger beroep ....................

 

3.

[ ]

In cassatie;

   

Datum van behandeling van het cassatieberoep: ............

 

4.

[ ]

Anderszins (vide ook onderdeel C, punt 3):

 

E.

Indien de toevoeging werd verleend voor een strafzaak die samenhangt met andere strafzaken waarvoor een toevoeging werd verleend en die door U zijn of worden behandeld, dan wel indien de toevoeging in een strafzaak werd verleend aan een cliënt waaraan een of meer andere toevoegingen werden verleend die door U zijn of worden behandeld:

 

a.

Het nummer van die overige toevoeging/toevoegingen: ......................

 

b.

De datum van indiening van het Bericht van het optreden als raadsman ter zake van die toevoeging/toevoegingen: ..............................

 

F.

Ruimte voor eventuele opmerkingen:

 
 
 
 

Gelieve een kopie van de mededeling van de toevoeging mee te sturen. Uw declaratie kan anders niet in behandeling worden genomen.

Aldus naar waarheid opgemaakt,

(plaats, datum)

handtekening,

Terug naar begin van de pagina