Regeling uitvoering CITES-verdrag BES

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 22 september 2010, nr. 143224, houdende bepalingen ten aanzien van de uitvoering van het CITES-verdrag op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • wet: Wet grondslagen natuurbeheer en -bescherming BES.

  • CITES-verdrag: op 3 maart 1973 te Washington gesloten Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantsoorten, met bijlagen (Trb. 1975, 23), alsmede de Resoluties van de Conferentie van Partijen behorende bij dit verdrag.

Artikel 3

Als de wetenschappelijke autoriteit, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de wet wordt aangewezen de stichting Caribean Research and Management of Biodiversity.

Artikel 4

Aanvragen voor een vergunning of een certificaat als bedoeld artikel III, IV, V en VI van het CITES-verdrag in samenhang met artikel 7A, eerste en tweede lid, van de wet, worden ingediend bij de Rijksdienst Caribisch Nederland op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Artikel 5

Als model voor vergunningen en certificaten als bedoeld in artikel 7B, derde lid, van de wet wordt vastgesteld het model, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina