Besluit brandweer BES

Geldend van 01-07-2016 t/m heden

Besluit van 30 september 2010, houdende regels over het personeel en de organisatie van het brandweerkorps van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Besluit brandweer BES)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 juli 2010, nr. 2010-0000461929, CZW/WSG;

Gelet op de artikelen 27, negende lid, 33, derde, vierde en vijfde lid, en 80, vierde lid, van de Veiligheidswet BES;

De Raad van State gehoord (advies van 11 augustus 2010, nr. W04.10.0342/I);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 september 2010, nr. 2010-0000550361;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Brandweerpersoneel

§ 2.1. Functies

Artikel 2

Bij ministeriële regeling worden voor het personeel van het brandweerkorps regels gesteld over de functies, genoemd in de bijlagen 1 en 1A, en de daarbij behorende eisen over opleiden, examineren, bijscholen en oefenen.

Artikel 3

 • 1 Bij de functies, genoemd in de bijlage 1, behoren functiegerichte opleidingen die worden afgesloten met een Caribisch examen, voor zover daarbij uitsluitend de aanduiding «CN» is vermeld. Voor zover bij de functies uitsluitend de aanduiding «EN» is vermeld, behoren daarbij functiegerichte opleidingen die worden afgesloten met een Europees examen, gevolgd door een op de lokale praktijk in Caribisch Nederland gerichte, beperkte bijscholing. Voor zover bij de functies de aanduiding «CN/EN» is vermeld behoren daarbij functiegerichte opleidingen die worden afgesloten met een Caribisch examen, waarvoor als alternatief gelden functiegerichte opleidingen die worden afgesloten met een Europees examen.

 • 2 Voor de functies, genoemd in de bijlagen 1 en 1A, gelden van laag naar hoog de volgende rangen: brandwacht, hoofdbrandwacht, brandmeester, hoofdbrandmeester, commandeur en adjunct-hoofdcommandeur.

§ 2.2. Aanstelling en bevordering

Artikel 4

 • 1 Onze Minister kan een persoon slechts aanstellen of bevorderen tot een of meer functies, genoemd in bijlage 1, indien deze

  • a. in het bezit is van het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding; en

  • b. voor zover het betreft de aanstelling of bevordering tot de functie bevelvoerder, bevelvoerder vliegtuigbrandbestrijding, chauffeur/voertuigbediener, hoofdofficier van dienst, instructeur A, instructeur B, manschap A, manschap A vliegtuigbrandbestrijding, manschap B, officier van dienst, on scene commander of vakofficier van dienst, op basis van een geneeskundig onderzoek geschikt is geoordeeld voor het verrichten van die functie.

 • 2 Onze Minister kan ontheffing verlenen voor het in het bezit zijn van het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding, bedoeld in het eerste lid, onder a.

 • 3 In afwijking van het eerste lid, onder a, kan degene die een opleiding volgt tot een van de functies, genoemd in bijlage 1, als aspirant tot de desbetreffende functie worden aangesteld of bevorderd.

Artikel 5

Onverminderd artikel 7 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES, wordt het personeelslid, aangesteld of bevorderd tot een functie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, periodiek onderworpen aan een geneeskundig onderzoek ter beoordeling of hij in staat is de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten. Artikel 4 van het Rechtspositiebesluit ambtenaren BES is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

 • 1 Het geneeskundig onderzoek, bedoeld in de artikelen 4, eerste lid, onderdeel b, en 5, en de beoordeling van de resultaten daarvan geschieden door een door Onze Minister aangewezen arts. Bij ministeriële regeling worden regels gegeven over het geneeskundig onderzoek.

 • 2 De uitslag van het geneeskundig onderzoek wordt de betrokkene zo spoedig mogelijk medegedeeld.

 • 3 De kosten van het geneeskundig onderzoek komen ten laste van Onze Minister.

 • 4 Het geneeskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4, eerste lid, vindt eerst plaats nadat alle overige beoordelingen van de geschiktheid van desbetreffende persoon hebben plaats gevonden en Onze Minister op grond daarvan voornemens is de betrokkene aan te stellen.

Artikel 7

 • 1 Indien aan het geneeskundig onderzoek een negatieve gevolgtrekking dan wel een positieve gevolgtrekking onder bepaalde beperkingen wordt verbonden, heeft de betrokkene het recht op herkeuring. Hij maakt zijn wens daartoe met redenen omkleed kenbaar binnen een week nadat de genoemde gevolgtrekking aan hem is medegedeeld. Onze Minister treft een regeling voor herkeuring door een onafhankelijk geneeskundige.

 • 2 De door Onze Minister te nemen beslissing wordt uitgesteld totdat de uitslag van de herkeuring hem is medegedeeld.

 • 3 De kosten van de herkeuring worden gedragen door Onze Minister. Deze mag echter een redelijke bijdrage van betrokkene verlangen.

Hoofdstuk 3. Organisatie brandweerkorps

Artikel 9

Ten behoeve van de uitvoering van de taken, genoemd in artikel 27, tweede en derde lid, van de Veiligheidswet BES, draagt de korpsbeheerder brandweer er zorg voor dat het brandweerkorps in elk van de openbare lichamen ten minste een basisbrandweereenheid, een eenheid vliegtuigbrandbestrijding en een ondersteuningseenheid voor hulpverlening heeft.

Artikel 10

 • 1 De basisbrandweereenheid bestaat uit:

  • a. een bevelvoerder,

  • b. een chauffeur, tevens voertuigbediener, en

  • c. twee manschappen.

 • 2 De eenheid is belast met:

  • a. de brandbestrijding en redding;

  • b. technische hulpverlening;

  • c. basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen;

  • d. ondersteuning bij vliegtuigbrandbestrijding en scheepsbrandbestrijding.

 • 3 De eenheid beschikt over een tankautospuit met uitrusting.

Artikel 11

 • 1 De eenheid vliegtuigbrandbestrijding bestaat uit:

  • a. een bevelvoerder,

  • b. een chauffeur, tevens voertuigbediener, en

  • c. twee manschappen.

 • 2 De eenheid is belast met vliegtuigbrandbestrijding

 • 3 De eenheid beschikt over een crashtender met uitrusting.

Artikel 12

 • 1 De ondersteuningseenheid voor hulpverlening bestaat uit:

  • a. een bevelvoerder of een manschap a of b, en

  • b. een chauffeur, tevens voertuigbediener.

 • 2 De eenheid is belast met:

  • a. ondersteuning bij het bevrijden van beknelde en ingesloten mensen en dieren;

  • b. ondersteuning van basishandelingen bij de bestrijding van ongevallen met gevaarlijke stoffen;

  • c. ondersteuning bij vliegtuigbrandbestrijding en scheepsincidenten.

 • 3 De eenheid beschikt over een hulpverleningsvoertuig met uitrusting.

Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 13

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven over de gelijkstelling van diploma’s van het personeel van de brandweer die zijn verstrekt tot de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit artikel, met het diploma dan wel deel van het diploma van de bij de desbetreffende functie behorende opleiding.

Artikel 13a

 • 1 Het personeelslid dat op het tijdstip van inwerkingtreding van dit artikel is aangesteld in een functie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, wordt uiterlijk een jaar na dat tijdstip voor het eerst onderworpen aan een periodiek geneeskundig onderzoek als bedoeld in artikel 5.

 • 2 Het personeelslid dat op grond van het geneeskundig onderzoek, bedoeld in het eerste lid, niet of slechts onder beperkingen in staat wordt geacht de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten, wordt uiterlijk twee jaren na het tijdstip van inwerkingtreding voor een tweede maal onderworpen aan een periodiek geneeskundig onderzoek, teneinde te beoordelen of hij alsnog respectievelijk zonder beperkingen in staat wordt geacht de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten.

 • 3 Indien het personeelslid op grond van het tweede periodiek geneeskundig onderzoek niet alsnog en zonder beperkingen in staat wordt geacht de opgedragen werkzaamheden naar behoren te verrichten, maar grond bestaat aan te nemen dat het personeelslid binnen uiterlijk een jaar na het tweede periodiek geneeskundig onderzoek daartoe wel in staat zal zijn, kan de korpsbeheerder brandweer op voordracht van de algemeen commandant besluiten het personeelslid uiterlijk een jaar na het tweede periodiek geneeskundig onderzoek een derde maal aan een zodanig onderzoek te onderwerpen. De korpsbeheerder brandweer stelt zowel de algemeen commandant als het Instituut Fysieke Veiligheid schriftelijk in kennis van een zodanig besluit.

Artikel 14

 • 1 Indien het bij koninklijk besluit van 9 november 2009 ingediende voorstel van wet houdende bepalingen over de politie en over de brandweerzorg, de rampenbestrijding en de crisisbeheersing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Veiligheidswet BES) tot wet is verheven en die wet in werking treedt, treden de artikelen 3, tweede lid, en 8 tot en met 12 van dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

 • 2 De andere artikelen treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 september 2010

Beatrix

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A. Th. B. Bijleveld-Schouten

Uitgegeven de eerste oktober 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Bijlage 1. , behorende bij de artikelen 2 en 3, eerste lid (functies met functioneel examenvereiste, met rangen en opleidings- en examenstelsel)

Functies:

Rang:

Stelsel:

bevelvoerder

maximaal brandmeester

CN/EN

bevelvoerder vliegtuigbrandbestrijding

maximaal brandmeester

CN

chauffeur/voertuigbediener

brandwacht of hoofdbrandwacht

CN/EN

controleur brandpreventie

maximaal hoofbrandwacht

CN/EN

docent

maximaal brandmeester

EN

hoofdofficier van dienst

commandeur

EN

instructeur a

maximaal hoofdbrandwacht

CN

instructeur b

maximaal brandmeester

EN

manschap a

brandwacht of hoofdbrandwacht

CN

manschap a vliegtuigbrandbestrijding

brandwacht of hoofdbrandwacht

CN

manschap b

hoofdbrandwacht

CN

medewerker brandpreventie

maximaal brandmeester

CN/EN

officier van dienst

hoofdbrandmeester

EN

specialist brandpreventie

maximaal hoofdbrandmeester

EN

vakofficier van dienst

hoofdbrandmeester

CN

Betekenis van de stelselafkortingen:

CN: Caribisch Nederlands

EN: Europees Nederlands, gevolgd door beperkte bijscholing gericht op de lokale praktijk in Caribisch Nederland

CN/EN: Europees Nederlands geldt als alternatief voor Caribisch Nederlands

Bijlage 1a. , behorende bij de artikelen 2 en 3, tweede lid (functies zonder functioneel examenvereiste, met rangen)

Functies:

Rang:

algemeen commandant

adjunct-hoofdcommandeur

lokaal commandant

maximaal commandeur

medewerker operationele voorbereiding

maximaal brandmeester

medewerker opleiden en oefenen

maximaal brandmeester

oefencoördinator

maximaal hoofdbrandwacht

on scene commander

maximaal hoofdbrandmeester

ploegchef

maximaal brandmeester

specialist operationele voorbereiding

maximaal hoofdbrandmeester

specialist opleiden en oefenen

maximaal hoofdbrandmeester

Terug naar begin van de pagina