Beleidsregel kostenvergoeding UWV

Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 07-05-2024 t/m heden

Artikel 1. Algemene bepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet SUWI;

 • b. opgeroepene: de persoon die door UWV is opgeroepen te verschijnen op tijdstip en plaats door UWV bepaald;

 • c. woonadres: het adres waar de opgeroepene woont overeenkomstig de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

Artikel 2. Kostenvergoeding

 • 1 De opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en gederfde inkomsten door tijdverlies als bepaald in deze beleidsregel.

 • 2 De begeleider van de opgeroepene heeft aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en gederfde inkomsten door tijdverlies als bepaald in deze beleidsregel voor zover begeleiding naar het oordeel van UWV noodzakelijk is.

 • 3 Kosten van de begeleider komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking voor zover deze kosten niet zijn begrepen in de kostenvergoeding voor de opgeroepene.

 • 4 Betaling van een kostenvergoeding geschiedt door bijschrijving op de bankrekening van de opgeroepene of de begeleider.

 • 5 Dit besluit is niet van toepassing voorzover aanspraak bestaat op een kostenvergoeding op grond van een bijzondere vergoedingsregeling.

Artikel 3. Vergoeding reiskosten

 • 1 Reiskosten komen voor vergoeding in aanmerking indien de reisafstand van woonadres naar de plaats van oproeping vijftien kilometer of meer bedraagt. Bij een reisafstand van minder dan vijftien kilometer worden reiskosten niet vergoed.

 • 2 De vergoeding voor reiskosten bij een reisafstand van vijftien kilometer of meer bedraagt het bedrag per afgelegde kilometer, genoemd in artikel 31a, tweede lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet op de loonbelasting 1964, ongeacht de wijze van vervoer. Het totaal aantal kilometers dat voor vergoeding in aanmerking komt wordt vastgesteld door het aantal kilometers van de reisafstand te vermenigvuldigen met twee en de uitkomst naar boven af te ronden op gehele kilometers.

 • 3 De reisafstand van het woonadres naar de plaats van oproeping wordt vastgesteld aan de hand van een algemeen erkende en aanvaarde routeplanner.

 • 4 Indien UWV de oproeping verzendt naar een ander adres dan het woonadres dan kan voor het bepalen van de reisafstand naar de plaats van oproeping van dat adres worden uitgegaan.

 • 5 Kosten verbonden aan noodzakelijk gebruik van een veerdienst worden vergoed.

 • 6 In bijzondere situaties kan van het bepaalde in het eerste en tweede lid worden afgeweken. Dit is ter beoordeling van UWV.

Artikel 4. Vergoeding reiskosten bij medische klachten of lichamelijke beperkingen

Indien de opgeroepene naar het oordeel van UWV door medische klachten of lichamelijke beperkingen is aangewezen op eigen vervoer of vervoer per taxi, wordt bij gebruik van eigen vervoer per afgelegde kilometer vergoed het bedrag, genoemd in artikel 31a, tweede lid, onderdeel a, onder 3°, van de Wet op de loonbelasting 1964 vergoed, zonder minimum reisafstand, en bij gebruik van een taxi de werkelijke naar redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 5. Vergoeding verblijfkosten

De vergoeding voor verblijfkosten wordt gesteld op het bedrag van de werkelijke naar redelijkheid gemaakte kosten.

Artikel 6. Vergoeding gederfde inkomsten door tijdverlies

Vergoeding in verband met tijdverlies wordt vastgesteld op het bedrag van de gederfde inkomsten, doch per etmaal ten hoogste op het bedrag, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen bedoelde bedrag met betrekking tot een loontijdvak van een dag.

Artikel 7. Vergoeding kosten buitenland

 • 1 Bij verblijf buiten Nederland kan de oproeping de door UWV vooraf geselecteerde wijze van vervoer naar de plaats van oproeping en de wijze van verblijf vermelden. UWV vergoedt alsdan de kosten van dat vervoer en dat verblijf.

 • 2 Indien de opgeroepene geen gebruik maakt van de door UWV geselecteerde wijze van vervoer en verblijf, vergoedt UWV uitsluitend de werkelijke naar redelijkheid gemaakte kosten van vervoer en verblijf.

Artikel 8. Intrekking besluiten

Het Besluit kostenvergoedingen arbeidsongeschiktheidswetten, het Besluit kostenvergoeding Werkloosheidswet en de Beleidsregel kostenvergoedingen Wet WIA worden ingetrokken.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel kostenvergoeding UWV.

Dit besluit wordt met de toelichting gepubliceerd in de Staatscourant.

Amsterdam, 22 juni 2010

Voorzitter Raad van bestuur UWV,

J.M. Linthorst

Naar boven