Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSRT 2010

[Regeling vervallen per 01-10-2015.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 30-09-2015

Besluit van de Minister van Justitie van 23 september 2010, nr. 5655077/Justis/10, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen van het Korps Landelijke Politiediensten

De Minister van Justitie,

Gelezen het verzoek van het Korps Landelijke Politiediensten, Dienst Specialistische Recherche Toepassingen van 20 september 2010 en de daaropvolgende adviezen.

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2015]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012 in dienst van de dienst Specialistische recherche toepassingen van de Landelijke eenheid, voorheen Korps landelijke politiediensten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2015]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2015]

  • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan in artikel 5 bedoelde toezichthouders en aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afdeling BTR, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2015]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt op grond van het gestelde in het onderdeel Beperkte opsporingsbevoegdheden van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, voor zover de buitengewoon opsporingsbevoegdheid alleen nodig heeft voor het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2010 en vervalt op 1 oktober 2015.

Artikel 11

[Vervallen per 01-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSRT 2010.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 september 2010

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

P.W.C. Collard,

Teammanager BTR.

Terug naar begin van de pagina