Werktijdenbesluit ambtenaren BES

[Regeling vervallen per 09-10-2011.]
Geldend van 20-01-2011 t/m 08-10-2011

Werktijdenbesluit ambtenaren BES

Artikel 1

[Vervallen per 09-10-2011]

  • 1 De werktijd voor de ambtenaren in dienst van de staat wordt vastgesteld op ten hoogste 39,5 uur per week. De werkweek voor die ambtenaren wordt voor zover zulks uit een oogpunt van dienstbelang mogelijk is, vastgesteld op 5 dagen en in de andere gevallen op 6 dagen.

  • 2 Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden de uren vastgesteld, waarop door de ambtenaren in dienst van de staat dienst moet worden verricht.

Artikel 2

[Vervallen per 09-10-2011]

  • 1 De werktijd van de ambtenaren in wachtdienst in dienst van de staat wordt vastgesteld op ten hoogste 42 uur per week. De werkweek voor die ambtenaren wordt voor zover zulks uit een oogpunt van dienstbelang mogelijk is, vastgesteld op 5 dagen en in de andere gevallen op 6 dagen.

  • 2 Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt voor de ambtenaren in wachtdienst in dienst van de staat de uren vast, waarop door die ambtenaren dienst moet worden verricht, met dien verstande, dat gemiddeld per dag niet langer dan 8½ uur en gemiddeld per week niet langer dan 42 uur dienst wordt verricht. Bij de vaststelling van de werktijd dient er naar gestreefd te worden dat de ambtenaar per kalenderweek gemiddeld ten minste 60 aaneengesloten uren vrij van dienst is.

Artikel 3

[Vervallen per 09-10-2011]

Bij de inwerkingtreding van de ministeriële regelingen, bedoeld in artikel 1 lid 2 en artikel 2 lid 2 vervallen de eerder voor de desbetreffende ambtenaren vastgestelde werktijdregelingen.

Artikel 4

[Vervallen per 09-10-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Werktijdenbesluit ambtenaren BES.

Terug naar begin van de pagina