Regeling algemeen weerbericht BES 2010

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Regeling algemeen weerbericht BES 2010

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder

 • a. algemeen weerbericht: algemeen weerbericht, bedoeld in artikel 3;

 • b. gezaghebber: gezaghebber, bedoeld in artikel 5, van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • c. openbare lichamen: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

 • d. WMO: Wereld Meteorologische Organisatie, een VN-agentschap waarin de nationale meteorologische diensten wereldwijd samenwerken op het gebied van meteorologie en klimaat.

Artikel 3

Tot het algemeen weerbericht behoren, voor zover betrekking hebbend op of gevolgen hebbend voor de openbare lichamen en de wateren behorende bij deze openbare lichamen:

 • a. actuele meteorologische waarnemingen;

 • b. een beschrijving van de weersgesteldheid, waarbij de onder a bedoelde waarnemingen zijn geïnterpreteerd;

 • c. de weersverwachtingen voor vandaag;

 • d. weersverwachtingen voor de middellange termijn;

 • e. weerberichten ten behoeve van de scheepvaart;

 • f. waarschuwingen ten behoeve van de scheepvaart, waaronder storm- en orkaanwaarschuwingen;

 • g. waarschuwingen voor extreme weersomstandigheden, waaronder storm- en orkaanwaarschuwingen, en

 • h. berichten of adviezen bij of ter voorkoming van calamiteiten.

§ 2. Beschikbaarstelling van het algemeen weerbericht

Artikel 4

De hoofddirecteur van het KNMI stelt het algemeen weerbericht of onderdelen daarvan om niet beschikbaar aan een ieder, in het bijzonder aan:

 • a. omroepen en uitgevers die via openbare media en communicatiemiddelen in weersinformatie voorzien;

 • b. de gezaghebbers van de onderscheiden openbare lichamen;

 • c. de minister van Infrastructuur en Milieu, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties;

 • d. organisaties die zijn belast met de scheepvaartbegeleiding, het beheer van waterstaatkundige werken of die belast zijn met de voorbereiding op en de bestrijding van calamiteiten waarbij het weer een belangrijke rol speelt, en

 • e. gebruikers van het ingevolge het WMO-verdrag functionerende internationale communicatienetwerk.

Artikel 5

Het algemeen weerbericht en onderdelen daarvan worden beschikbaar gesteld met behulp van moderne voor de gebruiker toegankelijke communicatiemiddelen, waaronder een voor een ieder toegankelijke externe internetserver.

§ 3. Inhoud van het algemeen weerbericht

Artikel 6

Artikel 3, onderdeel a, bevat informatie over de volgende weersverschijnselen:

 • a. de neerslagsoort, de mate van zonneschijn of de mate van bewolking;

 • b. de temperatuur van de lucht;

 • c. de windrichting en de windsnelheid;

 • d. de zichtwaarde, en

 • e. de luchtdruk.

Artikel 7

Artikel 3, onderdeel b, bevat de volgende informatie:

 • a. de hoeveelheid neerslag in de voorafgaande periode van 24 uren;

 • b. om 11:00 uur: de minimumtemperatuur in de voorafgaande periode van 12 uren van 20:00 uur tot 08.00 uur;

 • c. om 11:00 uur: de maximumtemperatuur in de voorafgaande periode van 24 uren van 08:00 tot 08:00 uur, en

 • d. een toelichting op de waarschuwingen en verwachtingen, bestaande uit een beschrijving van de meteorologische verschijnselen die aanleiding zijn voor de waarschuwingen dan wel de verwachtingen.

Artikel 8

Artikel 3, onderdeel c, bevat de volgende informatie:

 • a. de mate van zonneschijn of bewolking;

 • b. de neerslagkans, en -intensiteit;

 • c. de kans op onweer, of windstoten;

 • d. de minimum- en maximumtemperatuur;

 • e. windrichting, windkracht en windsnelheid, en

 • f. om een weersomslag of de mate van wisselvalligheid te beschrijven, het tijdstip en de verwachte tijdsduur van de in dit artikel genoemde weersverschijnselen.

Artikel 9

Artikel 3, onderdeel d, bevat de volgende informatie:

 • a. een korte typerende beschrijving van het te verwachten weer;

 • b. in voorkomende gevallen: een trendmatige ontwikkeling;

 • c. de kans op neerslag;

 • d. de minimum- en maximumtemperatuur, en

 • e. de windrichting, windkracht en windsnelheid, boven land in open terrein.

Artikel 10

Artikel 3, onderdeel e, bevat de volgende informatie:

 • a. de weersituatie;

 • b. de windrichting en de windsnelheid;

 • c. de zichtwaarde;

 • d. de sea state;

 • e. een waarschuwing voor wind of storm bij een windsnelheid van 39 km per uur of meer;

 • f. een waarschuwing, indien er zware windstoten worden verwacht van 75 km per uur of meer, waarbij die windstoten krachtiger zijn dan anderhalf maal de maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing;

 • g. een melding van significant weer, in het bijzonder van alle weersverschijnselen die van belang zijn voor de veiligheid van de scheepvaart, en

 • h. indien mogelijk het moment waarop significante veranderingen worden verwacht en de duur daarvan.

Artikel 11

 • 1 Artikel 3, onderdeel f, bevat in voorkomende gevallen de volgende informatie:

  • a. de melding dat sprake is van een windsnelheid van 39 km per uur of meer;

  • b. de melding dat zware windstoten worden verwacht van 75 km per uur of meer, waarbij die windstoten krachtiger zijn dan anderhalf maal de maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing;

  • c. de melding dat zeer zware windstoten worden verwacht van 100 km per uur of meer, waarbij die windstoten krachtiger zijn dan anderhalf maal de maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing dan wel orkaanwaarschuwing, en

  • d. een aanduiding van het zeegebied rond het openbare lichaam waarop de waarschuwing van toepassing is.

 • 2 Waarschuwingen als bedoeld in het eerste lid, bevatten een trendmatige aanduiding betreffende de ontwikkeling in de tijd.

Artikel 12

 • 1 Artikel 3, onderdeel g, bevat in voorkomende gevallen de volgende informatie:

  • a. zwaar onweer binnen een straal van 15 km;

  • b. tropische storm of orkaan, waarbij een windsnelheid van 62 km per uur of meer wordt verwacht;

  • c. de melding dat zeer zware windstoten verwacht worden van 100 km per uur of meer, waarbij die windstoten krachtiger zijn dan anderhalf maal de maximale windsnelheid van de uitgegeven windwaarschuwing.

 • 2 Waarschuwingen als bedoeld in het eerste lid, bevatten een trendmatige aanduiding betreffende de ontwikkeling in de tijd.

 • 3 Waarschuwingen als bedoeld in het eerste lid, kunnen worden opgesteld voor het algemeen publiek of voor specifieke doelgroepen, waaronder wegverkeer, waarbij de berichtgeving op die doelgroepen kan worden toegesneden.

 • 4 Waarschuwingen als bedoeld in het eerste lid, worden indien mogelijk vooraf gegaan door een melding dat er een waarschuwing kan volgen.

 • 5 Waarschuwingen als bedoeld in het eerste lid, worden ingetrokken door middel van een afmeldbericht indien een einde is gekomen aan het desbetreffende weersverschijnsel of indien het weersverschijnsel niet meer wordt verwacht.

Artikel 13

 • 1 Artikel 3, onderdeel h, bevat in voorkomende gevallen de volgende informatie:

  • a. meteorologische gegevens en adviezen ten behoeve van de preparatie op of de bestrijding van weersafhankelijke calamiteiten;

  • b. meteorologische gegevens en adviezen met betrekking tot de verspreiding van gevaarlijke stoffen die tijdens de biologische, chemische of nucleaire calamiteiten vrijkomen of kunnen vrijkomen in de atmosfeer of in de zee.

 • 2 Onverminderd artikel 4, worden berichten en adviezen als bedoeld in het eerste lid, in het bijzonder verstrekt aan de gezaghebber en overheids- of andere instanties die op het grondgebied van de openbare lichamen zijn belast met de zorg voor de veiligheid.

§ 4. Eisen aan apparatuur en personeel

Artikel 14

 • 1 De meteorologisch dienstverlener die de in artikel 2 bedoelde taak uitvoert, draagt er zorg voor dat apparatuur die hiervoor in gebruik is, betrouwbaar is, nauwkeurig werkt en op een geschikte plaatsis opgesteld. De gebruikte apparatuur voldoet aan de eisen van publicatienummer 8 van de WMO.

 • 2 Medewerkers die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de in artikel 2 bedoelde taak, zijn gekwalificeerd uitgaande van ten minste de eisen van de WMO vastgelegd in publicatienummer 258 van de WMO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina