Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 28-09-2010 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 september 2010, nr. WJZ/10088846, tot aanwijzing van toezichthouders Belastingdienst (Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst)

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 48a van de Wet op het consumentenkrediet en artikel 1 van de Wet uitvoering antiboycotverordening;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

De ambtenaren, werkzaam bij de Belastingdienst, die daartoe door hun bevoegd gezag zijn aangewezen, zijn belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de hierna genoemde wetten bepaalde:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Belastingdienst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 september 2010

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina